logo-print

ΝΣΚ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς δικηγορικές εταιρείες/δικηγορικά γραφεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαιτητικές διαδικασίες

Για την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας από κοινού με τους Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

22/08/2022

22/08/2022

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Άρθρο 32 ν. 4831/2021, Α΄170).

1. Σχετικά με την υλοποίηση δύο (2) Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού (Υποβρυχίων ή Υ/Β), υπεγράφη «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», στην οποία προβλέφθηκε ρητά ρήτρα διαιτησίας, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από αυτήν ή συνδέεται με αυτήν, θα επιλύεται με διαδικασίες διαιτησίας στην Αθήνα (Ελλάδα), η οποία θα διεξάγεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα από τρεις (3) διαιτητές, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce / Ι.C.C.).

2. Μετά από την υπογραφή και ενεργοποίηση της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» ανέκυψαν διαφορές μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελληνικού Δημοσίου) και των αντισυμβαλλομένων εταιρειών για τις οποίες υποβλήθηκαν δύο (2) Αιτήσεις για Προσφυγή στη Διαιτησία (Requests for Arbitration) στο I.C.C.: Μία εκ μέρους της Αναδόχου των προγραμμάτων εταιρείας από κοινού με εταιρείες κατόχους του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και μία εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά απάντων των αντισυμβαλλομένων αυτής στη «ΣΥΜΦΩΝΙΑ» και, περαιτέρω, κατά των εταιρειών κατόχων του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Αναδόχου εταιρείας, οι οποίες δεν συνεκδικάσθηκαν.

3. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Δημοκρατία (Ελληνικό Δημόσιο) με Αίτησή τηςΠροσφυγή στο I.C.C. κατά των αντισυμβαλλόμενων της εταιρειών στην «ΣΥΜΦΩΝΙΑ» όσο και κατά λοιπών προσώπων, φερομένων ως κάτοχων του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Αναδόχου, ζήτησε, μεταξύ άλλων, να κριθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο ότι: α. οι καθών (ή κάποιοι από αυτούς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ιστορούμενα στην Αίτηση-Προσφυγή) ευθύνονται εις ολόκληρον, συμβατικά ή εξωσυμβατικά, για την αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, β. η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Αναδόχου εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο έγινε κατά παραβίαση των συμφωνηθέντων (ζητείται εν προκειμένω και η άρση του «πέπλου» και η αναγνώριση της εις ολόκληρον ευθύνης του ως άνω τρίτου προσώπου), γ. η Ανάδοχος εταιρεία παρέβη τις συμβατικές της υποχρεώσεις με συνέπεια να καθυστερήσει υπερβολικά ή/και να αποκλειστεί (για 2 εκ των συνολικά 7 Υ/Β των Προγραμμάτων) οριστικά η παράδοση των Υποβρυχίων, δ. προκλήθηκαν μεγάλες ζημίες στα Υ/Β από την έλλειψη της απαιτούμενης συντήρησής τους, με συνέπεια να προκύψουν εξ αυτού του λόγου επιπλέον δαπάνες αποκατάστασης των προκληθεισών ζημιών και επιπλέον καθυστερήσεις παράδοσης, ε. μειώθηκε η αξία των ανωτέρω Υ/Β και περιορίστηκε η λειτουργική τους ικανότητα, στ. αυξήθηκαν τα έξοδα της Ελληνικής Δημοκρατίας εξαιτίας της καθυστέρησης παράδοσης των Υ/Β και συμμετοχής αυτών σε επιχειρήσεις, ζ. οφείλονται στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, Ποινικές Ρήτρες και τόκοι επί της ληφθείσας προκαταβολής, όλες οι δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα για την εξακολούθηση της λειτουργίας του ναυπηγείου και την ολοκλήρωση των Υποβρυχίων, καθ’ υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας, καθώς και όλα τα ποσά που θα υποχρεωθεί η Ελληνική Δημοκρατία, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να καταβάλει ως πρόστιμο για τη μη υλοποίηση προηγούμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις οποίες κρίθηκαν παράνομες και επιστρεπτέες κρατικές ενισχύσεις προς την εταιρεία αυτή, η. η Ανάδοχος εταιρεία, με ενέργειες ή/και παραλείψεις των λοιπών αντιδίκων περιήλθε σε οριστική οικονομική αδυναμία και αδυνατεί, ως εκ τούτου, η Ελληνική Δημοκρατία, να επιδιώξει αποτελεσματικά την ικανοποίηση των αξιώσεών της και, επομένως, δικαιούται να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών της αυτών και από τους λοιπούς αντιδίκους.

4. Με Διαδικαστικές Διαταγές του Διαιτητικού Δικαστηρίου η υπόθεση, η οποία εκκρεμεί στο I.C.C. και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα, έχει χωριστεί στις εξής φάσεις:

- Φάση 1η: Έρευνα του παραδεκτού των απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων.

- Φάση 2η: Εξέταση του αιτήματος των αντιδίκων για ταχεία εκδίκαση των απαιτήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον σκοπό συνολικής απόρριψή τους.

- Φάση 3η: Κύρια διαδικασία που χωρίζεται σε δύο επιμέρους φάσεις, ήτοι:

- Φάση 3.Α: Υποβολή έγγραφων υπομνημάτων υποστήριξης των απαιτήσεων/ανταπαιτήσεων και αμοιβαίας αντίκρουσης [συνολικά τριών (3)], διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας (αυτοψία στις εγκαταστάσεις και στα Υ/Β, εξέταση μαρτύρων και νομικών εμπειρογνωμόνων), υποβολή έγγραφων υπομνημάτων σχολιασμού της ακροαματικής διαδικασίας και αμοιβαίας αντίκρουσης [συνολικά δύο (2)], υποβολή δηλώσεων για τα κόστη, έκδοση απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της δικαιοδοσίας και νομικής βασιμότητας των απαιτήσεων/ανταπαιτήσεων (“Jurisdiction and liability”). Κατ’ εξαίρεση, τα ζητήματα νομικής βασιμότητας (“liability issues”) για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών ή ιδιαίτερα εξειδικευμένων τεχνικών στοιχείων που σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα των Υ/Β (κατάσταση των Υ/Β, ζημίες προκληθείσες σε αυτά από την έλλειψη συντήρησης, απομείωση της αξίας τους συνεπεία των μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή τους, επιπλέον δαπάνες για την ολοκλήρωσή τους κ.λπ. κ.λπ.) ή εκθέσεων εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων στα θέματα των Υ/Β, παραπέμπονται απευθείας στην επόμενη φάση (Φάση 3.Β, βλ. αμέσως κατωτέρω).

- Φάση 3.Β: Ποσοτικοποίηση των απαιτήσεων/ανταπαιτήσεων που διήλθαν επιτυχώς τη Φάση 3.Α (“Quantum”)" .

5. Το μεγαλύτερο μέρος της «Φάσης 3.Α», έχει διανυθεί ήδη, ειδικότερα δε, μετά την ολοκλήρωση της διεξαχθείσης σε δύο φάσεις ακροαματικής διαδικασίας, την εξέταση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων υποβλήθηκαν δύο (2) έγγραφα υπομνήματα από κάθε ομάδα διαδίκων (“Post Hearing Brief”) και δηλώσεις για τα κόστη (“Statement of Costs”) κάθε διάδικου μέρους.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο υποχρέωσε ορισμένους από τους αντιδίκους του Ελληνικού Δημοσίου να προσκομίσουν σειρά εγγράφων, απευθύνοντας συνάμα προς αυτούς συγκεκριμένα ερωτήματα. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία δεν είχαν προσκομιστεί από τους αντιδίκους, κατ’ επίκληση κυρίως λόγων εμπιστευτικότητας και εμπορικού απορρήτου, κρίνονται ουσιώδη για τον σχηματισμό δικανικής πεποίθησης, αφού αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης, στηρίζοντας ή και αποδεικνύοντας κρίσιμους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με: α. τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Αναδόχου β. την άρση του εταιρικού «πέπλου» μεταξύ της Αναδόχου και άλλης αντιδίκου εταιρείας, γ. τη διατάραξη και οριστική διαρραγή των σχέσεων μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας και των κατόχων του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της από τη μία πλευρά και του Κύριου Υποκατασκευαστή των Προγραμμάτων και του ομίλου εταιρειών, στον οποίο υπάγεται ο Κύριος Υποκατασκευαστής, από την άλλη πλευρά, γεγονός που οδήγησε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε οριστικό αδιέξοδο την υλοποίηση της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» και προκάλεσε τη γέννεση των περισσοτέρων από τις επίδικες αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και δ. την οικονομική κατάσταση της Αναδόχου εταιρείας, για το διάστημα από 2009 μέχρι σήμερα και τις επιπτώσεις αυτής στην υλοποίηση της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ».

Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίσθηκαν από τους αντιδίκους στις 18.07.2022 και ήδη ορίσθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο ως ημερομηνία υποβολής υπομνήματος σχολιασμού τους, η 05.09.2022.

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής («Φάσης 3.Α»), θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου επί της δικαιοδοσίας και της νομικής βασιμότητας των απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο nsk.gr

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ