logo-print

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τους λογαριασμούς 41 οργανισμών της ΕΕ

Αγκάθι στην αποδοτικότητα των δαπανών των οργανισμών οι διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων

17/11/2017

20/11/2017

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε στις  15-11-2017 ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη («καθαρές») σχετικά με τους λογαριασμούς 41 οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίνοντάς τους ως αξιόπιστους. Οι ελεγκτές εξέδωσαν επίσης ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πράξεις 40 οργανισμών και γνώμη με επιφύλαξη σε μία περίπτωση.

Οι οργανισμοί της ΕΕ συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες που συστήνονται με πράξη παράγωγου δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών, επιστημονικών ή διαχειριστικών καθηκόντων που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών.

«Οι οργανισμοί της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη», δήλωσε ο Rimantas Šadžius, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον ετήσιο έλεγχο των οργανισμών. «Ως ελεγκτές, βρισκόμαστε, συνεπώς, στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι οι λογαριασμοί παρείχαν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασής τους και ότι, ως επί το πλείστον, τα έσοδα και οι πράξεις πληρωμών ήταν σύννομα. Παρ’ όλα αυτά, διατυπώσαμε μια σειρά συστάσεων, ιδίως όσον αφορά την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητάς τους.»

 Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί και των 41 οργανισμών ήταν αξιόπιστοι, ήτοι ότι παρείχαν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής τους, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος 2016. Επιπλέον, για 40 από τους οργανισμούς, οι ελεγκτές συμπέραναν ότι οι χρηματοοικονομικές πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί ήταν νόμιμες και κανονικές, ήτοι ότι συμμορφώνονταν με τους εφαρμοστέους κανόνες. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, οι ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη λόγω της μη συμμόρφωσης του οργανισμού αυτού με τις αρχές περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Για ορισμένους οργανισμούς, οι ελεγκτές υπέδειξαν τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, μολονότι αυτό δεν επηρεάζει τις σχετικές ελεγκτικές γνώμες. Οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων παραμένουν γενικώς τομέας που παρουσιάζει επικινδυνότητα ως προς την εμφάνιση σφαλμάτων, υπονομεύοντας την αποδοτικότητα των δαπανών, ενώ προβλήματα απτόμενα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων εντοπίστηκαν σε πολλούς οργανισμούς. Οι ελεγκτές συνιστούν στους οργανισμούς να εναρμονίσουν τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των συμβάσεων και των ανθρώπινων πόρων, ούτως ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των δαπανών και να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.

Οι ανωτέρω έλεγχοι δεν επικεντρώθηκαν στις επιδόσεις, οι ελεγκτές ωστόσο έλαβαν υπόψη τους τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τις μειωμένες επιδόσεις ή την πλημμελή χρηματοοικονομική διαχείριση. Επεσήμαναν ότι η διαχείριση του προϋπολογισμού των οργανισμών βαίνει γενικώς βελτιούμενη, προειδοποίησαν ωστόσο για τον σταθερά μεγάλο όγκο κεφαλαίων που μεταφέρονται από έτος σε έτος και την υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών από ορισμένους οργανισμούς. Αναφέρθηκαν επίσης στον πιθανό αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στα έσοδα και τις δραστηριότητες ορισμένων οργανισμών, επισημαίνοντας κυρίως ότι οι δύο οργανισμοί με έδρα στο Λονδίνο δεν ήταν ακόμη σε θέση να παρουσιάσουν αξιόπιστη εκτίμηση των συναφών μελλοντικών εξόδων.

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις των οργανισμών ήταν κατά κανόνα θετικές και ακολουθούνταν από σχέδια δράσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές. Ωστόσο, για ορισμένους οργανισμούς δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση για εξωτερική αξιολόγηση ή ο σχετικά διατιθέμενος χρόνος είναι υπερβολικός.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε σε έλεγχο 32 αποκεντρωμένους και έξι εκτελεστικούς οργανισμούς και τρία λοιπά όργανα για το οικονομικό έτος 2016. Οι ελεγκτές διενήργησαν αναλύσεις, υπέβαλαν σε ελεγκτικές δοκιμασίες επιμέρους πράξεις εσόδων και πληρωμών, αξιολόγησαν τις βασικές δικλίδες ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου των οργανισμών και χρησιμοποίησαν τις εργασίες άλλων ελεγκτών, οσάκις σκόπιμο. Στις 15-11-2017, δημοσίευσαν σύνοψη των διαπιστώσεών τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή άλλες αρμόδιες για χορήγηση απαλλαγής αρχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 2016 για όλους τους οργανισμούς (πλην του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που προϋπολόγισε σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) ήταν περί τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών τα 2,4 δισεκατομμύρια χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και περί το 1 δισεκατομμύριο από τέλη και άμεσες εισφορές οικονομικών φορέων, κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Στο τέλος του 2016, οι οργανισμοί απασχολούσαν 10 364 υπαλλήλους, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 500 σε σύγκριση με το 2015, η οποία συνδέεται με τη σύσταση νέων καθηκόντων.

Το πλήρες κείμενο της σύνοψης των αποτελεσμάτων για όλους τους οργανισμούς είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu).

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
send