logo-print

Πρόστιμο 20.000 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες για άρνηση πρόσβασης σε δεδομένα τηλεφωνικών συνομιλιών

Οι πελάτες τραπεζών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων (ΑΠΔΠΧ)

31/05/2017

16/11/2017

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Με δύο νέες αποφάσεις της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στις τράπεζες Eurobank και Alpha Bank για μη προσήκουσα ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Απόφαση 32/2017

Στην πρώτη περίπτωση (απόφαση 32/2017), πελάτης της Alpha Bank προσέφυγε στην Αρχή, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν πληθώρα τηλεφωνικών οχλήσεων από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και δικηγορικά γραφεία σχετικά με ληξιπρόθεσμη οφειλή του από πιστωτική κάρτα στην Τράπεζα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο προσφεύγων επικοινώνησε επανειλημμένα με την Τράπεζα (τηλεφωνικώς και μέσω e-mail) προκειμένου να επιβεβαιώσει αν η τελευταία πράγματι συνεργάζεται με τους καλούντες και πιο το ακριβές περιεχόμενο της εντολής της προς εκείνους, αλλά και προκειμένου να υποβάλει παράπονα για τις οχλήσεις αυτές (συχνότητα, εριστικό ύφος, ανακριβείς αναφορές στο ποσό της οφειλής κ.ά.) και να διερευνήσει αν υπάρχει η δυνατότητα να διαπραγματευτεί την αποπληρωμή της οφειλής του με την ίδια την Τράπεζα.

Στη συνέχεια, ο προσφεύγων υπέβαλε στην Τράπεζα αιτήματα, με τα οποία ζήτησε τη χορήγηση συγκεκριμένων τηλεφωνικών συνομιλιών του με υπαλλήλους/συνεργάτες της Τράπεζας.

Η Τράπεζα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, ουδέποτε απάντησε εγγράφως στα προαναφερόμενα αιτήματα του προσφεύγοντος, ισχυριζόμενη, μεταξύ άλλων, αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την πληθώρα των αιτημάτων του προσφεύγοντος με την αιτιολογία ότι ήταν αόριστα και ακατάληπτα.

Μεταξύ άλλων, η Αρχή επεσήμανε στην απόφασή της ότι οι εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας έχουν  ως συνέπεια να προκαλείται τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους πελάτες της η εσφαλµένη εντύπωση ότι απαιτείται επίκληση συγκεκριµένων λόγων για τους οποίους το υποκείµενο των δεδοµένων επιθυµεί την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και ότι θα πρέπει να υπάρχει προηγούµενη κρίση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας ως προς το αν δικαιολογείται η άσκηση του δικαιώµατος αυτού ή όχι.

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τα πραγματικά περιστατικά, επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην Alpha Bank.

Επιπρόσθετα, επέταξε στην Alpha Bank να γνωστοποιεί στα στελέχη και το προσωπικό της, μέσω των θεσπισμένων εσωτερικής φύσεως κανόνων και διαδικασιών, που αφορούν την κατά νόμο καταγραφή και ανάκτηση ηχογραφημένων συνομιλιών, την ικανοποίηση αυτοτελώς του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων στα δεδομένα των καταγεγραμμένων συνομιλιών τους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, ιδίως εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Απόφαση 33/2017

Η δεύτερη υπόθεση αφορά σε πελάτη της Eurobank, ο οποίος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει με την Τράπεζα, έδωσε εντολή ολικής ρευστοποίησης του λογαριασµού χαρτοφυλακίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη μονάδα Private Banking.

Κατά την άποψή του, η Τράπεζα δεν εκτέλεσε την εντολή αυτή προσηκόντως, με αποτέλεσµα ο προσφεύγων να υποστεί μεγάλη οικονοµική ζηµία.

Ακολούθως, με έγγραφο αίτηµά του προς την Τράπεζα, ο προσφεύγων ζήτησε τη χορήγηση αντιγράφου των τηλεφωνικών συνοµιλιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με το τµήµα Private Banking μεταξύ του ίδιου και συγκεκριµένων υπαλλήλων της Τράπεζας.

Ωστόσο, σύµφωνα με τα καταγγελλόµενα, η Τράπεζα δεν απάντησε καθόλου στο αίτηµα αυτό, ενώ η Τράπεζα παρέδωσε τελικώς αντίγραφο συγκεκριµένης αποµαγνητοφωνηµένης συνοµιλίας μόνο έπειτα από παρέμβαση της Αρχής.

Μεταξύ άλλων, η Αρχή επεσήμανε και στην περίπτωση αυτή πως οι εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας σχετικά με την καταγραφή και αποµαγνητοφώνηση συνοµιλιών δεν πληρούν κατά την εφαρµογή τους τις απαιτήσεις του νόμου (άρθρου 12 του ν. 2472/1997).

Ειδικότερα, στις διαδικασίες αυτές προβλέπεται ρητώς ότι πρέπει να διερευνάται η ανάγκη αποµαγνητοφώνησης σε συγκεκριµένες μόνο περιπτώσεις (ιδίως λόγω αµφισβήτησης συναλλαγής και για εσωτερικό έλεγχο).

Όπως αναφέρει η Αρχή, το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλείται τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους πελάτες της Τράπεζας η εσφαλµένη εντύπωση ότι απαιτείται επίκληση συγκεκριµένων λόγων για τους οποίους το υποκείµενο των δεδοµένων επιθυµεί την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και ότι θα πρέπει να υπάρχει προηγούµενη κρίση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας ως προς το αν δικαιολογείται η άσκηση του δικαιώµατος αυτού ή όχι.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τα πραγματικά περιστατικά, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην Eurobank, τονίζοντας παράλληλα ότι η τράπεζα θα πρέπει να γνωστοποιεί στα στελέχη και το προσωπικό της την ανάγκη συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2472/1997, ιδίως εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις 32/2017 και 33/2017

Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send