logo-print

Νόμος 2992/2002

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

26/03/2002

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 2 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 3 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 4 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 5 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 6 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 7 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 8 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 9 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 10 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 11 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 12 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 13 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 14 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 15 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 16 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 17 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 18 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 19 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 20 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 21 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 22 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 23 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 24 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 25 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 26 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 27 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 28 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 29 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 30 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 31 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 32 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 33 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 34 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 35 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 36 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 37 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 38 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 39 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 40 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 41 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 42 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 43 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 44 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 45 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 46 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 47 - Νόμος 2992/2002

Άρθρο 48

'Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΔΡΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 20 Μαρτίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε.: 010 5225 761 - 010 5230 841 Πληροφορίες λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 5225 713 - 010 5249 547

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (0310) 423 956

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 010 4135 228

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (0610) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (06510) 87215

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00_(05310) 22 858

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

(0410)597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223

(02510) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα. Σε μορφή CD:

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Εϋ^Ο

Εϋ^Ο

Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Μηνιαίο

Αναπτυξιακών Πράξεων

Α' και Β'

3μηνιαίο

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ετήσιο

Α', Β' και Δ'

3μηνιαίο

Νομικών Προσώπων

A'

Ετήσιο

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ετήσιο

B'

Ετήσιο

Δελτίο Εμπορικής και

Γ

Ετήσιο

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ετήσιο

Δ'

Ετήσιο

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Ετήσιο

Παράρτημα

Ετήσιο

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ετήσιο

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

euro

euro

euro

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)

10,25

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)

14,65

10,25

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)

14,65

7,35

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

7,35

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)

1,50

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

2,95

1,50

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

2.054

102,70

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

10,25

4,40

Α', Β' και Δ'

17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

[

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Προσωπικές Εταιρείες