Νόμος 4445/2016

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

19/12/2016

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4445/2016 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Νόμος 4445/2016 - Σκοπός σύστασης

Άρθρο 3 - Νόμος 4445/2016 - Επιχειρησιακοί στόχοι

Άρθρο 4 - Νόμος 4445/2016 - Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 5 - Νόμος 4445/2016 - Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 6 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 7 - Νόμος 4445/2016 - Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

Άρθρο 8 - Νόμος 4445/2016 - Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Άρθρο 9 - Νόμος 4445/2016 - Συναρμόδια Υπουργεία και Σημεία Επαφής

Άρθρο 10 - Νόμος 4445/2016 - Αρμοδιότητες εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 11 - Νόμος 4445/2016 - Αρμόδιες αρχές του ΕΣΠΑ

Άρθρο 12 - Νόμος 4445/2016 - Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας

Άρθρο 13 - Νόμος 4445/2016 - Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας

Άρθρο 14 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 15 - Νόμος 4445/2016 - Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου

Άρθρο 16 - Νόμος 4445/2016 - Κέντρα Κοινότητας

Άρθρο 17 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 18 - Νόμος 4445/2016 - Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισμού: μεθοδολογία και σύστημα δεικτών

Άρθρο 19 - Νόμος 4445/2016 - Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα

Άρθρο 20 - Νόμος 4445/2016 - Μεταβατικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Άρθρο 21 - Νόμος 4445/2016 - Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη»

Άρθρο 22 - Νόμος 4445/2016 - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Άρθρο 23 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4387/2016

Άρθρο 24 - Νόμος 4445/2016 - Προσθήκη στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016

Άρθρο 25 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016

Άρθρο 26 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

Άρθρο 27 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016

Άρθρο 28 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Άρθρο 29 - Νόμος 4445/2016 - Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών και Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 30 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016

Άρθρο 31 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4387/2016

Άρθρο 32 - Νόμος 4445/2016 - Σύσταση οργανικών μονάδων ειδικού σκοπού

Άρθρο 33 - Νόμος 4445/2016 - Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Άρθρο 34 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4387/2016

Άρθρο 35 - Νόμος 4445/2016 - Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

Άρθρο 36 - Νόμος 4445/2016 - Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας

Άρθρο 37 - Νόμος 4445/2016 - Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Άρθρο 38 - Νόμος 4445/2016 - Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 39 - Νόμος 4445/2016 - Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

Άρθρο 40 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 41 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΟΑΕΕ

Άρθρο 42 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ

Άρθρο 43 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Άρθρο 44 - Νόμος 4445/2016 - Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Υγειονομικών

Άρθρο 45 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Άρθρο 46 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

Άρθρο 47 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ

Άρθρο 48 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.

Άρθρο 49 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Άρθρο 50 - Νόμος 4445/2016 - Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ

Άρθρο 51 - Νόμος 4445/2016 - Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων

Άρθρο 52 - Νόμος 4445/2016 - Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δημοσίου

Άρθρο 53 - Νόμος 4445/2016 - Διάρκεια ισχύος

Άρθρο 54 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4387/2016

Άρθρο 55 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016

Άρθρο 56 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016

Άρθρο 57 - Νόμος 4445/2016 - Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ

Άρθρο 58 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4387/2016

Άρθρο 59 - Νόμος 4445/2016 - Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών

Άρθρο 60 - Νόμος 4445/2016 - Πόροι υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 61 - Νόμος 4445/2016 - Ρύθμιση οφειλών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 62 - Νόμος 4445/2016 - Αποζημίωση Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 63 - Νόμος 4445/2016 - Αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους

Άρθρο 64 - Νόμος 4445/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4415/2016

Άρθρο 65 - Νόμος 4445/2016 - Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους

Άρθρο 66 - Νόμος 4445/2016 - Όροι έκδοσης παραχωρητηρίων

Άρθρο 67 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 68 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 69 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 70 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 71 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 72 - Νόμος 4445/2016 - Επείγουσες διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας μεταφοράς προσφύγων - μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.

Άρθρο 73 - Νόμος 4445/2016 - Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 74 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 75 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 76 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 77 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 78 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 79 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 80 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 81 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 82 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 83 - Νόμος 4445/2016

Άρθρο 84 - Νόμος 4445/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016