logo-print

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών υλών (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/12/2016

Κωδικοποιημένο
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

1. Για τη μεταφορά εκρηκτικών, ο παραλήπτης υποχρεούται να ζητεί άδεια μεταφοράς από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλοντας σχετικά αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου προορισμού.

2. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ο παραλήπτης πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την απόκτηση των εκρηκτικών. Ο παραλήπτης θεωρείται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εφόσον κατέχει άδεια εμπορίας ή χρήσης εκρηκτικών, έγκριση κυκλοφορίας των εκρηκτικών που πρόκειται να μεταφέρει και άδεια λειτουργίας εργοστασίου ή αποθηκών, στις περιπτώσεις που η τελευταία απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παρέχει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. Τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα και του παραλήπτη :

(1) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική του ιδιότητα και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς του, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον υπάρχει.

(2) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: Όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και επίθετο, όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),εφόσον υπάρχει.

(3) Αριθμό αδείας εμπορίας, τόσο του αποστολέα, όσο και του παραλήπτη ή άλλο παραστατικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις.

(4) Αν η κατοικία ή έδρα του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα: Αριθμό αδείας λειτουργίας αποθηκών του παραλήπτη ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αποθηκών τρίτων, που λειτουργούν νόμιμα, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης των αποθηκών τις παραχωρεί για εναποθήκευση ορισμένων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών κατά είδος και για συγκεκριμένο χρόνο.

β. Τον αριθμό και την ποσότητα των μεταφερομένων εκρηκτικών.

γ. Λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων εκρηκτικών, καθώς και τα μέσα αναγνώρισής τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναγνώρισης, όπως αυτός καθορίζεται στις "Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών".

δ. Τις πληροφορίες, σχετικά με την τήρηση των όρων της εμπορίας, όταν υπάρχει εμπορία.

ε. Το μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή.

στ. Τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης.

ζ. Τα ακριβή σημεία διέλευσης κατά την είσοδο και έξοδο από τα κράτη μέλη.

η. Την ακριβή διεύθυνση του αποθηκευτικού χώρου στον τόπο προορισμού.

3. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας εξετάζει εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υλικής και δημοσίας ασφαλείας για την πραγματοποίηση της μεταφοράς και σε θετική περίπτωση χορηγεί την άδεια. Εάν έχει αμφιβολίες όσον αφορά την εξακρίβωση της άδειας της παρ. 1 η εν λόγω υπηρεσία διαβιβάζει τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή προς ενημέρωση των άλλων κρατών μελών.

4. Ειδικά, όταν οι μεταφορές γίνονται μεταξύ προσώπων που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με την παρ. 2, για την απόκτηση εκρηκτικών και η αρμόδια για την χορήγηση της αδείας Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας κρίνει ότι για τις εν λόγω μεταφορές δεν επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας, μπορεί να χορηγεί, αντί της αδείας της παρ. 1, ειδική άδεια μεταφοράς εκρηκτικών εμπορικής χρήσεως ισχύος μέχρι δύο ετών, η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εφόσον ζητηθεί. Πριν από κάθε μεταφορά, ο κάτοχος της αδείας αυτής γνωστοποιεί στην ανωτέρω υπηρεσία τα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3 καθώς και τα στοιχεία των εδαφίων β, γ και δ της ίδιας παραγράφου.

5. Οι παραλήπτες ή οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των εκρηκτικών υποχρεούνται να παρέχουν στις Αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης, καθώς και του κράτους μέλους διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, κάθε χρήσιμο στοιχείο που κατέχουν, σχετικά με τις μεταφορές εκρηκτικών.

6. Οι ενεργούντες μεταφορές εκρηκτικών, χωρίς την άδεια που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 2 παρ. 11 εδάφ. α του ν. 2168/1993.

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

send