logo-print

Στρατιωτική Υποχρέωση Ελλήνων του Εξωτερικού

Τι πρέπει να γνωρίζει ο κάτοικος του Εξωτερικού ως προς τη θητεία του

Ο περί στρατολογίας νόμος ορίζει τα της στράτευσης μονίμων κατοίκων του εξωτερικού που δεν έχουν συμπληρώσει τα 45 έτη ηλικίας τους, οπότε και δεν υπέχουν πλέον υποχρέωση στρατεύσεως.

Κατά το ν. 3421/2005, αναβάλλεται η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Εχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

β. Εχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

Για τη συμπλήρωση της ενδεκαετούς ή της επταετούς εγκατάστασης στο εξωτερικό της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν λαμβάνεται υπόψη το πέραν των έξι μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος.

Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Με την απέλαση στην Ελλάδα. (2) Με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. γ. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού είναι δυνατόν να επανακτηθεί, αν μετά την απώλειά της συμπληρωθούν εκ νέου τα προβλεπόμενα, από τις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χρονικά διαστήματα.

Η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων γίνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές.

Η αίτηση και η πιστοποίηση υποβάλλονται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου που ο ενδιαφερόμενος διανύει το δέκατο ένατο έτος της Ηλικίας του.

Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό, που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ενδεκαετίας ή της επταετίας, που τίθεται ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής του ανήλικου τέκνου για οποιονδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων του, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού

Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου έτους της Ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

Οσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν Ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Οσοι συμπληρώνουν τα χρονικά διαστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της λιποταξίας τους, δεν αποκτούν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Η αναβολή κατάταξης των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού διακόπτεται είτε με αίτησή τους είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού.

Οσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πλην όμως τελούν σε αναβολή για άλλο λόγο (π.χ. εφόσον διαπρέπουν ως κάτοχοι διδακτορικού μέχρι το 33ο έτος της ηλικίας τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει κατά τα άνω 11ετία ή 7ετία), μόλις συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της Ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον ενός (1) μήνα.

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ