logo-print

Αναθεώρηση του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η τροποποίηση του Οργανισμού προβλέπει τη μεταβίβαση συγκεκριμένων προδικαστικών υποθέσεων στο Γενικό Δικαστήριο, αλλά και τη δημοσιοποίηση των γραπτών παρατηρήσεων των διαδίκων

26/03/2024

26/03/2024

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Το πράσινο φως έδωσε το Συμβούλιο της ΕΕ στην αναθεώρηση του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση ακόμη πιο αποτελεσματικής δικαστικής λειτουργίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Η μεταρρύθμιση αποφασίστηκε στο πλαίσιο του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα του Γενικού Δικαστηρίου να διεκπεραιώνει πρόσθετο φόρτο εργασίας, ως αποτέλεσμα προηγούμενης μεταρρύθμισης, η οποία οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου.

Οι κύριες αλλαγές

Οι τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο αρ.3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγιναν δεκτές μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων από το Δικαστήριο προς το Γενικό Δικαστήριο στα εξής αντικείμενα:

α) το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

β) τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως,

γ) τον τελωνειακό κώδικα,

δ) τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία,

ε) την αποζημίωση των επιβατών και την παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως ή καθυστερήσεως ή ματαιώσεως υπηρεσιών μεταφοράς,

στ) το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

To Δικαστήριο θα διατηρήσει την αρμοδιότητά του επί αιτήσεων προδικαστικής απόφασης, οι οποίες εγείρουν ανεξάρτητα ζητήματα ερμηνείας του πρωτογενούς δικαίου, του δημόσιου διεθνούς δικαίου, των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου ή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταρρύθμιση καταλαμβάνει και τον μηχανισμό προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως των αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου, όταν αυτές αφορούν την απόφαση ανεξάρτητου τμήματος προσφυγών ενός οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης. Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό, όταν μια υπόθεση έχει εξεταστεί αρχικά από ανεξάρτητο τμήμα προσφυγών και στη συνέχεια από το Γενικό Δικαστήριο, θα μπορεί να άγεται ενώπιον του Δικαστηρίου μόνο εάν αυτή εγείρει ζητήματα σημαντικά για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης.

Επιπρόσθετα, η μεταρρύθμιση θα αυξήσει τη διαφάνεια των διαδικασιών που σχετίζονται με αιτήσεις προδικαστικής απόφασης. Προβλέπει πως τα υπομνήματα ή οι γραπτές παρατηρήσεις που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 23 του Πρωτοκόλλου αρ.3 δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την περάτωση της υπόθεσης, εκτός εάν ο εν λόγω ενδιαφερόμενος εναντιώνεται στη δημοσίευση των δικών του γραπτών καταθέσεων.

Διαβάστε επίσης: Ο ρόλος των Γενικών Εισαγγελέων στο Δικαστήριο της ΕΕ

Επόμενα βήματα

Προκειμένου η μεταφορά αρμοδιοτήτων για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων από το Γενικό Δικαστήριο να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη, είναι αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. Προς τον σκοπό αυτό, αμφότερα τα δικαστήρια έχουν υποβάλει προς το Συμβούλιο προς έγκριση σχέδια τροποποίησης των κανονισμών διαδικασίας τους, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο εξέτασης.

Η δημοσίευση του Κανονισμού για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αρ.3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να συμπέσει με τη δημοσίευση των τροποποιηθέντων κανονισμών διαδικασίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, ούτως ώστε τα τρια κείμενα να τεθούν σε εφαρμογή ταυτόχρονα.

Σχετικά κείμενα:

Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναθεώρηση του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προσωρινή συμφωνία των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου (Δελτίο τύπου)

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ