logo-print

Αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις γυναίκες: Μέτρα στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

«Η πανδημία είχε διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες, από την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και των ευθυνών φροντίδας έως την απώλεια θέσεων εργασίας»

22/01/2021

22/01/2021

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Χρειάζονται νέες υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
  • Ανάγκη για στοχευμένες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
  • Πρέπει να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών

Οι ευρωβουλευτές εξέτασαν τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στις γυναίκες και, υπό το πρίσμα αυτό, προτείνουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ισότητα των φύλων.

Ειδικότερα, σε έκθεση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με 485 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 108 αποχές την Πέμπτη, 21-01-2021, τονίζεται η ανάγκη να δοθεί απάντηση σε όλες τις πτυχές της κρίσης COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα και να προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά από αυτήν.

Ανάγκη για νέες υπηρεσίες προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι η ανταπόκριση των κρατικών μηχανισμών υπήρξε ανεπαρκής όσον αφορά την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ζητούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ασφαλή και ευέλικτα συστήματα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες που θα βοηθούν τις γυναίκες να επικοινωνούν απευθείας με την αστυνομία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος.

Επιπλέον, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών σε περιόδους κρίσης, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ζητά από το Συμβούλιο να προσθέσει τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων της ΕΕ. Καλεί ακόμη την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση όλων των μορφών έμφυλης βίας.

Οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση

Δεδομένου ότι αυτή η οικονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες της ΕΕ να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων.

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν ότι η εργασία από το σπίτι δεν μπορεί να υποκαθιστά τη φροντίδα των παιδιών και ότι η πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες είναι απαραίτητη. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους άνδρες, μέσω μέτρων παροχής κινήτρων, να ξεκινήσουν την ευέλικτη εργασία, καθώς δυσανάλογα μεγάλος αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί σήμερα τέτοιου είδους δυνατότητες, λένε οι ευρωβουλευτές. Προσθέτουν ακόμη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής [οδηγία (ΕΕ) 2019/1158].

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να στηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων μέσω ευκαιριών για μητέρες ή μονογονεϊκές οικογένειες, και να βελτιώσει την πρόσβασή τους σε δάνεια, χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και μικροχρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ.

COVID-19 και διατομεακότητα

Οι διατομεακές και συστημικές διακρίσεις δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια και προκλήσεις, καθώς και αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, για τις πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα που να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι γυναίκες. Σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένες γυναίκες σε ιδρύματα φροντίδας που αποτελούν πλέον κομβικά σημεία του ιού, οι γυναίκες με αναπηρία που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή δεν μπορούν να διατηρήσουν φυσική απόσταση, οι μετανάστριες που είναι πιο ευάλωτες στην έμφυλη βία, αλλά και οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές, οι άστεγες και οι Ρομά, καθώς και τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜΙ+, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Δήλωση

Η εισηγήτρια, Frances Fitzgerald (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ιρλανδία), δήλωσε: «Η νόσος COVID-19 είχε αναμφίβολα διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες, από την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και των ευθυνών φροντίδας έως την απώλεια θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι άνδρες έχουν επίσης πληγεί σημαντικά. Για παράδειγμα, τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις του ιού. Η ανάκαμψη μετά τον ιό πρέπει να λάβει υπόψη αυτόν τον διαφορετικό αντίκτυπο, προκειμένου να προχωρήσουμε καλύτερα στην ανοικοδόμηση, αναδιαμορφώνοντας την κοινωνία μας για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδέχεται τους πάντες».

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ