logo-print

Ενσωμάτωση οδηγιών: Κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα για ελέγχους οδηγών, καθυστερήσεις πληρωμών και ανανεώσιμες πηγές ενέργειες

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να να αυξήσει τον αριθμό των καθ' οδόν ελέγχων και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις πληρώνονται εγκαίρως

24/05/2022

27/05/2022

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις πληρώνονται εγκαίρως

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2010)4206] λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ). Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μεταξύ 2010 και 2020, η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της ΕΕ, ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής.

Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να αυξήσει τον αριθμό των καθ' οδόν ελέγχων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2018)2336] λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/22/ΕΚ.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν έναν ελάχιστο αριθμό ελέγχων καθ' οδόν και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών προκειμένου να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των οδηγών και των μεταφορέων με τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης και σχετικά με τη χρήση ταχογράφων.

Οι καθ' οδόν έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 3 % των ημερών κατά τις οποίες εργάστηκαν οι οδηγοί. Η Ελλάδα συστηματικά δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο όριο ελέγχων που προβλέπει η οδηγία 2006/22/ΕΚ.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)0248], την Κύπρο [INFR(2021)0169], τη Γερμανία [INFR(2021)0192], την Ελλάδα [INFR(2021)0209], την Ουγγαρία [INFR(2021)0256], την Ιρλανδία [INFR(2021)0260], το Λουξεμβούργο [INFR(2021)0286], την Πολωνία [INFR(2021)0317], την Πορτογαλία [INFR(2021)0326] και τη Ρουμανία [INFR(2021)0333], επειδή δεν διασφάλισαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001.

Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Επιπλέον, ενισχύει τα κριτήρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της βιοενέργειας.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Κροατία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία δεν έχουν παράσχει στην Επιτροπή σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα που έχουν θεσπίσει για τη μεταφορά κάθε διάταξης της οδηγίας· η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν κοινοποιήσει μόνο εν μέρει εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή.

Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send