logo-print

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής

Ζητά την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 31.416 € ανά ημέρα στην Ελλάδα έως ότου η οδηγία τεθεί σε ισχύ στο εθνικό δίκαιο

08/12/2017

08/12/2017

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Πέμπτη, 7-12-2018, να παραπέμψει τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κοινοποίησης ή μερικής κοινοποίησης των μέτρων για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (Οδηγία 2014/89/ΕΕ).

Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 14 089,6 € ανά ημέρα στη Βουλγαρία, 7 739,76 € ανά ημέρα στη Φινλανδία και 31 416 € ανά ημέρα στην Ελλάδα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έως ότου η εν λόγω οδηγία μεταφερθεί πλήρως και τεθεί σε ισχύ στο εθνικό δίκαιο. Οι διαδικασίες επί παραβάσει κινήθηκαν κατά της Βουλγαρίας, της Φινλανδίας και της Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2016, ενώ οι αιτιολογημένες γνώμες για τις εν λόγω διαδικασίες εστάλησαν τον Ιούλιο του 2017. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση των αναγκαίων για την μεταφορά της οδηγίας μέτρων. Η Φινλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αλλά τα μέτρα αυτά ισχύουν μόνο για την ηπειρωτική Φινλανδία και όχι για την επαρχία Åland, η οποία καλύπτεται επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Διαβάστε επίσης: 70 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωμάτωσε η Ελλάδα το 2016 (Πίνακας)

Ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο –για εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τη ναυτιλία, την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και για άλλες χρήσεις– ανέδειξε την ανάγκη διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων από κοινού και με μεγαλύτερη συνέπεια. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αναπτύσσεται σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα ασκούνται με αποτελεσματικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού και διαχείρισης παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων:

- δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων και τομέων και συμβάλλει στη μείωση των συγκρούσεων·

- ενθαρρύνει τις επενδύσεις παρέχοντας προβλεψιμότητα, διαφάνεια και σαφέστερους κανόνες·

- αυξάνει τη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ για την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων, των οδών ναυσιπλοΐας, των αγωγών, των υποβρύχιων καλωδίων και άλλων δραστηριοτήτων, αλλά και για την ανάπτυξη συνεκτικών δικτύων προστατευόμενων περιοχών·

- προστατεύει το περιβάλλον μέσω της έγκαιρης εκτίμησης των επιπτώσεων και των δυνατοτήτων πολλαπλής χρήσης του χώρου.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΕ: Η απομάκρυνση υπηκόου κράτους μη μέλους της ΕΕ προϋποθέτει εξονυχιστική αξιολόγηση της κατάστασης

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στηρίζει άμεσα και διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας, καθώς και κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Επόμενα στάδια

Σε περίπτωση που η μεταφορά παραμένει ατελής και το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαιώσει την άποψη της Επιτροπής, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή μεταγενέστερη ημερομηνία που θα προσδιορίσει το Δικαστήριο, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Ιστορικό

Η πρόταση για την παραπομπή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ υποβλήθηκε λαμβανομένου υπόψη ότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν έχουν, μέχρι σήμερα, κοινοποιήσει επισήμως καμία νομοθετική διάταξη για τη μεταφορά της οδηγίας. Η πρόταση για την παραπομπή της Φινλανδίας στο Δικαστήριο της ΕΕ υποβλήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία έχει, μέχρι σήμερα, κοινοποιήσει επισήμως νομοθεσία που καταδεικνύει ότι έχει γίνει μερική μόνο μεταφορά της οδηγίας. Η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Ελλάδα, μη θεσπίζοντας όλες τις νομοθετικές, ρυθμιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την οδηγία 2014/89/ΕΕ ή, σε κάθε περίπτωση, μη κοινοποιώντας τις ως άνω διατάξεις στην Επιτροπή, παρέλειψαν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 15 της παρούσας οδηγίας.

Γίνεται υπόμνηση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, εάν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει μια οδηγία της ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη:

- τη σοβαρότητα·

- τη διάρκεια της παράβασης·

- τον συντελεστή «n» (ο οποίος ποικίλλει ανά κράτος μέλος και υπολογίζεται βάσει του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ΑΕΠ)·

- ένα ενιαίο ποσό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται στα 680 ευρώ για κάθε ημέρα·

- το αποτρεπτικό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με την ικανότητα πληρωμής του εν λόγω κράτους μέλους.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send