logo-print

Νέο σύστημα έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα

Νέος Κανονισμός σχετικά με τις δοκιμές ελέγχου για τις εκπομπές των αυτοκινήτων

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα κανονισμό για τη μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα στην ΕΕ.

Η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση εκσυγχρονίζει το ισχύον σύστημα και βελτιώνει τις δοκιμές ελέγχου για τις εκπομπές των αυτοκινήτων.

Στόχος είναι το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων καθώς και η κάλυψη των βασικότερων ελλείψεων του υφιστάμενου συστήματος έγκρισης τύπου.

"Έχουμε διαμορφώσει ένα στέρεο και αξιόπιστο σύστημα έγκρισης τύπου, το οποίο θα αποτρέπει τις παρατυπίες που είδαμε στο παρελθόν. Το σύστημα αυτό παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ωφεληθούν και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς θα λειτουργούν πλέον επί ίσοις όροις."

κ. Emil Karanikolov, Υπουργός Οικονομίας της Βουλγαρίας

Θεσπίζονται σημαντικές αλλαγές σε τρεις τομείς, καθώς ενισχύονται:

  • η ποιότητα των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση ενός οχήματος στην αγορά μέσω βελτιωμένων τεχνικών υπηρεσιών
  • η εποπτεία της αγοράς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των οχημάτων που διατίθενται ήδη στην αγορά, με τη δυνατότητα των κρατών μελών και της Επιτροπής να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οχήματα προκειμένου να εντοπίζουν εγκαίρως τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
  • η επίβλεψη της διαδικασίας έγκρισης τύπου, ιδίως εξουσιοδοτώντας την Επιτροπή να διεξάγει περιοδικές αξιολογήσεις των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και χάρη στη δημιουργία φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμογή, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών αρχών έγκρισης και εποπτείας της αγοράς

Η εναρμονισμένη εφαρμογή των νέων κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ θα περιορίσει τις διαφορές στην ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου και τις τεχνικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, το νέο σύστημα θα επιτρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ο κανονισμός, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις προσεχείς εβδομάδες, θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ιστορικό

Η πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2016. Αντικαθιστά το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο καθορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση τον Μάιο του 2017. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 7 Δεκεμβρίου 2017. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Απριλίου 2018.

Η ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο σχεδιάστηκε πριν από μία δεκαετία, προβλεπόταν ήδη στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ.

Ωστόσο, οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν - καθώς αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν παράνομες διατάξεις αναστολής - έκαναν την κοινή γνώμη, τις αρχές και τους οικονομικούς παράγοντες να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρές διατάξεις για την έγκριση τύπου καθώς και να βελτιωθούν οι μέθοδοι των δοκιμών όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων από τα οχήματα, για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Κανονισμός για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send