logo-print

Σε λειτουργία ο μηχανισμός για τις online προσβολές δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΦΕΚ)

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο: Εντός 48 ωρών οι αποφάσεις - Πότε αφαιρείται περιεχόμενο και αποκλείεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες - Στα 300 ευρώ το τέλος εξέτασης

08/02/2018

16/02/2018

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο».

Όπως είχε γίνει γνωστό από τον Ιούλιο του 2017, στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη σύστημα ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου (notice and takedown procedure) που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ρυθμίζονται οι όροι λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ).

Ειδικότερα:

Αίτηση άρσης της προσβολής

1. Η ειδικά προδιατυπωμένη αίτηση της παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 διαμορφώνεται από τον ΟΠΙ, ο οποίος την τροποποιεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της ΕΔΠΠΙ.

2. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης είναι α) η αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική υποβολή τής ειδικά προδιατυπωμένης αίτησης τής παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν και β) η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 11 τέλους.

3. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης συνιστούν: α) η τήρηση τυχόν αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η μη τελεσφόρηση της εντός εύλογου χρόνου ή διαφορετικά η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για τη μη ύπαρξη σχετικής διαδικασίας και β) η δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή οριστικής απόφασης επί της ίδιας διαφοράς.

4. Στο πλαίσιο της υποβολής συμπληρωματικών της αίτησης στοιχείων δύναται να προσκομιστεί από τον αιτούντα τυχόν απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής άλλου κράτους μέλους της ЕЕ που διατάσσει την απομάκρυνση του ιδίου περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αιτηθεί η ΕΔΠΠΙ.

Απόφαση ΕΔΠΠΙ

Στην περίπτωση που η ΕΔΠΠΙ διαπιστώσει ότι προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 και την παρούσα τάσσει προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών για την απομάκρυνση του περιεχομένου ή για τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό.

Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της στους παραβάτες.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής, ιδίως λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας, η διάρκεια και η επανάληψή της.

Απομάκρυνση περιεχομένου

Η απομάκρυνση του περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα από τους αποδέκτες τής γνωστοποίησης της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 πρέπει να είναι μόνιμη, εκτός αν στο μεταξύ ληφθεί άδεια από τους δικαιούχους.

Διακοπή πρόσβασης

1. Σε περιπτώσεις προσβολών μεγάλης κλίμακας ή σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο, φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας η ΕΔΠΠΙ καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τεχνικά τρόπο. Η διακοπή πρόσβασης αφορά στο περιεχόμενο που περιγράφεται στην αίτηση, είτε αυτό γίνεται προσβάσιμο μέσω ιστοσελίδων ή με άλλους τρόπους, όπως με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (data streaming).

2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η προσβολή μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα αντίστοιχα.

3. Η ΕΔΠΠΙ καθορίζει τη διάρκεια διακοπής πρόσβασης στο περιεχόμενο, η οποία για την περίπτωση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) μήνες, ενώ για την περίπτωση των ονομάτων τομέων (domain names), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων υποτομέων (subdomains), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.

4. Η ΕΔΠΠΙ επιπρόσθετα μπορεί να ζητά από τους παρόχους να κατευθύνουν τους συνδρομητές τους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδα, στην οποία η πρόσβαση έχει διακοπεί, σε οθόνη με μήνυμα που να τους πληροφορεί για τους λόγους διακοπής της πρόσβασης καινά τους ενημερώνει για ιστοσελίδες με νόμιμο περιεχόμενο.

Τέλος εξέτασης αίτησης

1. Το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης που θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την υποβολή της αίτησης τής παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα τομέα. Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέων, το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής, το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

2. Το τέλος εξέτασης της αίτησης, επιπλέον του οφειλόμενου ΦΠΑ, κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(BIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Πολιτειολογία
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
send