logo-print

Ανάθεση της επιμέλειας ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στον πατέρα και αυτεπάγγελτη διαταγή απόδοσης των τέκνων με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης (ΜΠρΑθ 620/2021)

Διακοπή έγγαμης συμβίωσης από κοινή υπαιτιότητα των συζύγων, υποχρέωση διατροφής, ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης και ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον πατέρα προς το συμφέρον των ανηλίκων

26/04/2021

17/05/2021

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα των ανήλικων τέκνων αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΜΠρΑθ 620/2021).

Συγκεκριμένα, αφού διαπίστωσε την ικανότητα αμφότερων των διαδίκων να αναλάβουν την επιμέλεια, έκρινε καθοριστική την επιθυμία των ίδιων των τέκνων, με κριτήριο το γενικό συμφέρον και μόνον αυτών. Κατά την επικοινωνία τους με το δικαστή, και τα δύο τέκνα εξέφρασαν την επιθυμία τους να ανατεθεί η επιμέλειά τους στον πατέρα τους, η δε στάση τους υπέδειξε, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, καλή αντίληψη, ειλικρίνεια, αυθορμητισμό και ωριμότητα.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 613 και 950 παρ. 1 του ΚΠολΔ, διατάχθηκε από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως η απόδοση των ανηλίκων τέκνων στον πατέρα τους, απαγγέλλοντας σε βάρος της μητέρας χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας τριάντα ημερών, για την περίπτωση που αυτή δεν εκτελέσει την ανωτέρω πράξη περί απόδοσης εκάστου ανηλίκου τέκνου στον πατέρα του. 

Περαιτέρω, το δικαστήριο έκρινε νόμιμο το αίτημα της ενάγουσας – μητέρας για επιδίκαση διατροφής για παρελθόντα της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής χρόνο, καθόσον παλαιότερα είχε λάβει χώρα επίδοση αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή επιδίκαση διατροφής στην ίδια και στα τέκνα τους. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρ 1498 του ΑΚ, διατροφή για το παρελθόν οφείλεται μόνο από την υπερημερία, που επέρχεται μετά από δικαστική ή εξώδικη όχληση του οφειλέτη από τον δανειστή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 340 του ίδιου Κώδικα. Όχληση συνιστά και η επίδοση αίτησης για την προσωρινή επιδίωξη διατροφής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία, μάλιστα, δεν αίρεται στην περίπτωση αποβολής της ισχύος της εκδοθείσας απόφασης επί της ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Εν συνεχεία, δέχτηκε ότι, εν προκειμένω, η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διακόπηκε για εύλογη και ως προς την ενάγουσα αιτία, οφειλόμενη σε κοινή αιτιότητα αμφοτέρων των συζύγων. Ως εκ τούτου, η ενάγουσα δεν δικαιούται πλήρη διατροφή, αλλά η έκταση αυτής περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τη συντήρησή της, δεκτής γενομένης της αντίστοιχης ένστασης του εναγομένου.

Τέλος, έκρινε πως η ανάθεση της επιμέλειας των παιδιών στον πατέρα τους επιτάσσει, προς όφελος προεχόντως των παιδιών, αλλά συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η οικία ανήκει κατά κυριότητα στον εναγόμενο - πατέρα, την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης στον τελευταίο, προκειμένου να διαμένει σε αυτήν με τα παιδιά.

Απόσπασμα απόφασης

Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι αμφότεροι οι διάδικοι νοιάζονται και αγαπούν τα παιδιά τους. Αμφότεροι είναι αρκούντως υγιείς και ικανοί να εξασφαλίσουν στα παιδιά περιβάλλον, που είναι απαραίτητο για την ψυχοσωματική ισορροπία τους, η οποία αποτελεί και το βασικότερο αξιολογικό κριτήριο για την ερμηνεία και εξειδίκευση της αόριστης νομικής έννοιας του "συμφέροντος του τέκνου", με βάση το οποίο κρίνεται η ανάθεση της επιμέλειας.

Η ενάγουσα αντιμετώπισε στο παρελθόν - με επιτυχή χειρουργική επέμβαση στις 21.12.10 - ένα πρόβλημα υγείας και υποβάλλεται έκτοτε στους ενδεικνυόμενους επανέλεγχους, το οποίο πάντως (ζήτημα υγείας) δεν επηρέασε στο παρελθόν ούτε επηρεάζει την ικανότητα της να φροντίζει τα παιδιά, όπως και την ικανότητα της να πορίζεται εισόδημα από την εργασία της.

Κατά την επικοινωνία των τέκνων των διαδίκων (Κωνσταντίνου και Ευγενίας) με τον Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, εξέφρασαν και τα δύο την επιθυμία τους να ανατεθεί η επιμέλεια τους στον πατέρα τους.

Παρά την έλλειψη γνώσεων παιδοψυχολογίας ο υπογράφων την παρούσα απόφαση Δικαστής εκτιμά ότι η δήλωση των παιδιών στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ειλικρινής έκφραση της πραγματικής τους βούλησης. Τα ίδια κατέθεσαν ότι αγαπούν και τους δύο γονείς τους και ότι τα αγαπούν εξίσου αμφότεροι οι γονείς τους, πλην όμως δήλωσαν σταθερά και επίμονα την επιθυμία τους να διαμένουν με τον πατέρα τους.

Σημειωτέον ότι έδειξαν καλή αντίληψη, ειλικρίνεια, αυθορμητισμό και το είδος εκείνο της ωριμότητας που συναντάται συχνά σε εκείνα τα παιδιά που έχουν βιώσει έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις πριν από τον χωρισμό των γονιών τους. Υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, με κριτήριο το γενικό συμφέρον και μόνον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, σωματικό, υλικό πνευματικό, ψυχικό και ηθικό, ενδείκνυται η ανάθεση της επιμέλειας των παιδιών στον πατέρα τους. 

Δείτε την απόφαση στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
send