logo-print

Μη νόμιμος υπολογισμός των εκ των προτέρων εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Γενικό Δικαστήριο T-411/22 - Dexia κατά ΕΣΕ)

Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά το μέρος που αφορά το προσφεύγον γαλλικό πιστωτικό ίδρυμα

15/04/2024

15/04/2024

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-411/22 | Dexia κατά ΕΣΕ (ex ante εισφορές για το έτος 2022)

Ο υπολογισμός των εκ των προτέρων (ex ante) εισφορών του 2022 στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Ταμείο) είναι μη νόμιμος.

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) υπερέβη το ετήσιο ανώτατο όριο που επιβάλλεται από τους εφαρμοστέους κανόνες.

Το γαλλικό πιστωτικό ίδρυμα Dexia αμφισβήτησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη νομιμότητα της απόφασης του ΕΣΕ[1] για τον καθορισμό των εκ των προτέρων εισφορών[2] του 2022 στο Ταμείο, στον βαθμό που η απόφαση αυτή αφορά την Dexia.

Σύμφωνα με την Dexia, κατά τον υπολογισμό των επιμέρους εκ των προτέρων εισφορών για ένα δεδομένο έτος, το ΕΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που επιβάλλει η εφαρμοστέα νομοθεσία.[3] Ειδικότερα, οι εκ των προτέρων εισφορές όλων των ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην επικράτεια όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 12,5% των χρηματοδοτικών μέσων που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Ταμείο στο τέλος του 2023 ("το τελικό επίπεδο-στόχος") .[4] Το ΕΣΕ δεν έλαβε υπόψη του το εν λόγω όριο.

Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή της Dexia και ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αφορά την Dexia, διατηρώντας προσωρινά τα αποτελέσματά της.

Κατά τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών για ένα δεδομένο έτος, το ΕΣΕ οφείλει να διασφαλίζει πράγματι ότι το ποσό των εκ των προτέρων εισφορών που οφείλουν όλα τα εγκεκριμένα ιδρύματα δεν υπερβαίνει το 12,5% του προβλεπόμενου τελικού επιπέδου-στόχου .[5]

Το ΕΣΕ δεν τήρησε την απαίτηση αυτή. Είχε προβλέψει το τελικό επίπεδο στόχου σε 79.987.450.580 ευρώ. Κατά συνέπεια, όταν υπολόγισε τις εκ των προτέρων εισφορές του 2022, έπρεπε να διασφαλίσει ότι το ποσό των εκ των προτέρων εισφορών που οφείλονται από όλα τα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα δεν θα υπερέβαινε το 12,5% του ποσού αυτού, δηλαδή το ποσό των 9.998.431.322,50 ευρώ. Ωστόσο, καθόρισε το ετήσιο επίπεδο-στόχο για το 2022 σε 14.253.573.821,46 ευρώ (ποσό το οποίο στη συνέχεια μειώθηκε σε 13.675.366.302,18 ευρώ μετά από ορισμένες μειώσεις).

Με τον τρόπο αυτό, το ΕΣΕ παρέβη τους εφαρμοστέους κανόνες, γεγονός που δικαιολογεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που αφορά την Dexia. Ωστόσο, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να διατηρηθούν τα αποτελέσματα της αποφάσεως αυτής μέχρις ότου το ΕΣΕ λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της σημερινής αποφάσεως, αλλά όχι πέραν των έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Εάν το ΕΣΕ υποχρεωνόταν να επιστρέψει, με άμεση ισχύ, το ποσό της εκ των προτέρων εισφοράς της Dexia (καθώς και τα ποσά των εκ των προτέρων εισφορών άλλων ιδρυμάτων, όπως αυτά που άσκησαν παρόμοια αγωγή προβάλλοντας το ίδιο επιχείρημα με την Dexia, ενώ εξακολουθούν να υπόκεινται κατ' αρχήν στην υποχρέωση καταβολής εκ των προτέρων εισφορών), αυτό θα κινδύνευε να στερήσει το Ταμείο από τα χρηματοδοτικά μέσα που ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαία για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ένωσης.

Από το ανακοινωθέν τύπου του Γενικού Δικαστηρίου

 

[1] Απόφαση SRB/ES/2022/18 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της 11ης Απριλίου 2022 σχετικά με τον υπολογισμό ex ante εισφορών του 2022 στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.

[2] Ένας από τους σκοπούς της είσπραξης των ex ante εισφορών είναι να διασφαλιστεί, σύμφωνα με μια λογική που βασίζεται στην ασφάλιση, ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων (SRM) να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις λειτουργίες του. Ένας από τους στόχους του SRM είναι, με τη σειρά του, να αυξήσει τη σταθερότητα των ιδρυμάτων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και να αποτρέψει τη μετάδοση τυχόν κρίσεων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.

[3] Το άρθρο 70 παράγραφος 2 πρώτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.

[4] Στο τέλος της αρχικής περιόδου, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα στο Ταμείο πρέπει να φθάσουν στο τελικό επίπεδο-στόχο, το οποίο είναι τουλάχιστον 1% του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των εγκεκριμένων ιδρυμάτων. Λόγω αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, το SRF θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση κρίσης που επηρεάζει τον τραπεζικό τομέα, για τη χρηματοδότηση των εργαλείων εξυγίανσης και, ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους.

[5] Για κάθε περίοδο συνεισφοράς, το ΕΣΕ πρέπει να εκτιμά, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το τελικό επίπεδο-στόχο με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της εκτίμησης.

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ