logo-print

Συστάσεις Κομισιόν προς την Ελλάδα για τη μεταφορά ενωσιακών κανόνων στο εθνικό δίκαιο

Η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει ακόμα τους νέος κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη βιοποικιλότητα

28/01/2018

Συστάσεις για τρία διαφορετικά ζητήματα που αφορούν στη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας προς τους κανόνες της ΕΕ έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το ελληνικό κράτος.

Συγκεκριμένα:

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και άλλα έντεκα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II, οδηγία 2014/65/ΕΕ).

Η οδηγία, σε συνδυασμό με τον κανονισμό MiFIR [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014), εκδόθηκαν στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση πιο διαφανών, ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών αγορών στην ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουν μικρότερο αριθμό συναλλαγών εκτός ρυθμιζόμενων αγορών, υψηλότερη προστασία για τους επενδυτές και τους καταναλωτές και, τέλος, μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η οδηγία εναρμονίζει το κανονιστικό καθεστώς της ΕΕ όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ρυθμιζόμενες αγορές, τις αγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων. Επίσης, θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς για τις επενδυτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αντιπαροχών, των απαιτήσεων δημοσιοποίησης και των κανόνων σχετικά με την παρακολούθηση του προϊόντος. Αν και η αρχική προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας είχε παραταθεί κατά ένα έτος, από τις 3 Ιουλίου 2016 στις 3 Ιουλίου 2017, τα προαναφερθέντα κράτη μέλη δεν μετέφεραν πλήρως ή δεν μετέφεραν καθόλου τους οικείους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο.

Διαβάστε επίσης: Σε ισχύ οι νέοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρώπη, όχι όμως (ακόμα) στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κάλεσε επίσης τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία να μεταφέρουν πλήρως την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2017/593, της 7ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (ή, αλλιώς, MiFID II) όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών. Εάν τα μέτρα για την πλήρη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να μεταφέρουν πλήρως τους νέους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Βέλγιο και την Ελλάδα να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες, ώστε να λάβουν υπόψη τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2014/52/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι τα έργα που είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα αξιολογούνται καταλλήλως προτού εγκριθούν. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο και στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2017. Από την απάντηση του Βελγίου προκύπτει ότι δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί πλήρως όλες οι διατάξεις. Όσον αφορά την Ελλάδα, εκπονείται επί του παρόντος νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας στο σύνολό της. Δεδομένου ότι το Βέλγιο και η Ελλάδα δεν έχουν μεταφέρει ακόμα πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Το Βέλγιο και η Ελλάδα έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Βιοποικιλότητα: Η ΕΕ καλεί 9 κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην Κροατία, στην Κύπρο, στη Λετονία και στην Τσεχική Δημοκρατία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα 9 κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει αρχές ως αρμόδιες για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά τους χρήστες βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους (αποκαλούμενη «ενωσιακή πρόσβαση και καταμερισμός οφελών» [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2014]. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει μία ή περισσότερες αρχές ως αρμόδιες για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικούς, αναλογικούς και αποτρεπτικούς κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Η παγκόσμια βιοποικιλότητα προστατεύεται από τη διεθνή σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και το σχετικό πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Ο κανονισμός ευθυγραμμίζει την ενωσιακή νομοθεσία με τις εν λόγω διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτοί οι ενωσιακοί κανόνες καθορίζουν επίσης ένα πλαίσιο για την πρόσβαση και τη χρήση γενετικών πόρων της ΕΕ από ερευνητές και εταιρείες, καθώς και για τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με τους πόρους αυτούς. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν έχουν υποβάλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με μια σειρά εκτελεστικών διατάξεων, η Επιτροπή τούς αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

logo

Θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας;

Είστε δικηγόρος και επιθυμείτε να προβληθείτε στο Lawspot;

Δημιουργήστε το λογαριασμό σας άμεσα και δωρεάν.

Δημιουργία λογαριασμού
send