logo-print

Νόμος 2903/2001

Κύρωση της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ' ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ' ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/04/2001

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2903

Κύρωση της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ' ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ' ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ' ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ' ετέρου, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 21.6.1999, μετά της Τελικής Πράξης, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Ελβετική Συνομοσπονδία αφενός και

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

το Βασίλειο του Βελγίου,

το Βασίλειο της Δανίας,

η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,

η Ελληνική Δημοκρατία,

το Βασίλειο της Ισπανίας,

η Γαλλική Δημοκρατία,

η Ιρλανδία,

η Ιταλική Δημοκρατία,

το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου,

το Βασίλειο των Κάτω Χωρών,

η Δημοκρατία της Αυστρίας,

η Πορτογαλική Δημοκρατία,

η Δημοκρατία της Φινλανδίας,

το Βασίλειο της Σουηδίας,

το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αφετέρου

καλούμενα συμβαλλόμενα μέρη

πεπεισμένα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο έδαφος του άλλου μέρους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αρμονική ανάπτυξη των σχέσεων τους,

και αποφασισμένα να εφαρμόσουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στις επικράτειές τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν επί του θέματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

αποφάσισαν να συνάψουν την ακόλουθη συμφωνία:

I. Βασικές διατάξεις

Άρθρο 34

Γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Οι ειδικοί τίτλοι που χορηγούνται στους παραμεθόριους ελεύθερους επαγγελματίες δίνουν δικαίωμα στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα στο εσωτερικό των παραμεθόριων περιοχών της Ελβετίας ή των ομόρων χωρών της. Οι προηγούμενοι τίτλοι διαμονής (για τους παραμεθόριους: οι ειδικοί τίτλοι) διάρκειας έξι μηνών δίνουν δικαίωμα μόνο στη %e,ujgp ^S01 ^ u-1" * Τι κότ n -res. .

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρθρο 1

(1) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν μεταξύ τους, στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων Kowoovucrfc ασφάλισης, τις κοινοτικές πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το τμήμα Α του παρόντος παραρτήματος ή από αντίστοιχους κανόνες.

(2) Ο όρος "Κράτος(η) μέλος(η)" που εμφαίνεται στις πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο τμήμα Α του παρόντος παραρτήματος θεωρείται ότι υποδηλώνει, εκτός από τα κράτη που καλύπτονται από τις εν λόγω κοινοτικές πράξεις, και την Ελβετία.

Άρθρο 2

(1) Προς εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις κοινοτικές πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το τμήμα,Β του παρόντος παραρτήματος.

(2) Προς εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις κοινοτικές πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο τμήμα Γ του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 3

(1) Το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση ανεργίας των κοινοτικών εργαζομένων που έχουν ελβετική άδεια διαμονής διαρκείας κάτω του ενός έτους προβλέπεται σε πρωτόκολλο στο παρόν παράρτημα.

(2) Το πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος παραρτήματος.

ΤΙΜΗΜΑ Α: ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. 371 R14081: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας,

όπως ενημερώθηκε από

397 R 118 : Τον κανονισμό (ΕΚ) 118/97 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 (EE L 28 της 30.01.97, σ. 1) για την τροποποίηση και ενημέρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών

Σημείωση: Το κοινοτικό κεκτημένο όπως εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εντός της εκ κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας έχει ως εξής:

Οι αρχές της σώρευσης των δικαιωμάτων σε επίδομα ανεργίας και της υλοποίησης τους στο κράτος τελευταίας απασχόλησης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης.

Τα άτομα που εργάστηκαν σε θέση απασχόλησης για λιγότερο από ένα έτος στην επικράτεια κράτους μέλους μπορούν να παραμείνουν εκεί μετά τη λήξη της απασχόλησής τους για να αναζητήσουν εργασία εντός λογικής περιόδου, που μπορεί να φθάνει τους έξι μήνες, και η οποία τους επιτρέπει να εντοπίσουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους προσόντα και, εφόσον χρειάζεται, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προσληφθούν. Τα άτομα αυτά μπορούν επίσης να παραμείνουν στο εν λόγω κράτος μετά τη λήξη της απασχόλησής τους εφόσον διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τα μέλη της οικογένειας τους, ώστε να μην χρειάζεται να καταφύγουν σε κοιναηακή βοήθεια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και εφόσον έχουν ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει κάθε κίνδυνο. Ως oucovx^uc0 μέσα υπό την έννοια αυτή νοούνται επίσης τα επιδόματα ανεργίας τα οποία δικαιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα οποία, εφόσον χρειάζεται, μπορούν να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις αρχές της σώρευσης, θεωρούνται επαρκή τα αναγκαία οικονομικά μέσα που υπερβαίνουν το ποσό κάτω από το οποίο οι πολίτες του κράτους αυτού, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής τους κατάστασης και, ενδεχομένως, της κατάστασης των μελών της οικογένειας τους, μπορούν να ζητήσουν παροχές κοινωνικής αρωγής. Σε περίπτωση που η προϋπόθεση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τα οκονομυεά μέσα του αιτούντος θεωρούνται επαρκή εφόσον υπερβαίνουν το επίπεδο της ελάχιστης σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης που χορηγείται από το κράτος υποδοχής.

Ο εποχιακός εργαζόμενος θεμελιώνει δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας στο κράτος της τελευταίας απασχόλησής του ανεξάρτητα από το πότε λήγει η συγκεκριμένη εποχή. Μπορεί να παραμείνει στο κράτος αυτό μετά τη λήξη της απασχόλησής του εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Εφόσον τίθεται στη διάθεση της αγοράς εργασίας στο κράτος κατοικίας του, το άτομο αυτό δικαιούται παροχές ανεργίας στο εν λόγω κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του κανονισμού 1408/71.

Ο μεθοριακός εργαζόμενος μπορεί να τεθεί στη διάθεση της αγοράς εργασίας στο κράτος κατοικίας του ή στο κράτος της τελευταίας απασχόλησής του, εφόσον έχει διατηρήσει στο κράτος αυτό προσωπικούς ή επαγγελματικούς δεσμούς που του προσφέρουν καλύτερες προοπτυςές επαγγελματικής επανένταξης. Θεμελιώνει δυςαίωμα σε επίδομα ανεργίας στο κράτος στο οποίο έχει τεθεί στη διάθεση της αγοράς εργασίας.

τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,

397 R 1290: Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/97 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου

1997 (EE L 176 της 4.7.98, σ. 1), για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 που καθόριζα τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1408/71,

398 R 1223: Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/98 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου

1998 (EE L 168 της 13.6.98, σ. 1), για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,

398 R 1606: Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 (EE L 209 της 25.7.98, σ.1), για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με σκοπό την επέκταση τους ώστε να καλύπτουν ειδικά συστήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους.

399 R 307: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 38 της 12.2.1999 σ. 1) για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ούτως ώστε να επεκταθούν και στους σπουδαστές.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο κανονισμός προσαρμόζεται ως εξής: α) το άρθρο 95α δεν ισχύει-β) το άρθρο 95β δεν ισχύει·

γ) το παράρτημα I τμήμα I συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο:·

Ελβετία

Εάν ένας ελβετικός φορέας είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τον τίτλο ΠΙ του κεφαλαίου 1 του κανονισμού:

Ως μισθωτός εργαζόμενος, στο πλαίσιο του άρθρο 1 σημείο α) ii) του κανονισμού θεωρείται κάθε άτομο το οποίο είναι μισθωτός σύμφωνα με την έννοια του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης γήρατος και επιζώντων.

Ως μη μισθωτός εργαζόμενος, στο πλαίσιο του άρθρο 1 σημείο α) ii) του κανονισμού θεωρείται κάθε άτομο το οποίο είναι μη μισθωτός σύμφωνα με την έννοια του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης γήρατος και επιζώντων.

δ) το παράρτημα I τμήμα Π συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο:

Ελβετία

IΊα τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών σε είδος κατ' εφαρμογή του τίτλου III κεφάλαιο I του κανονισμού, ο όρος "μέλος της οικογένειας" περιλαμβάνει τον/την σύζυγο καθώς και τα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων και επίσης τα τέκνα ηλικίας μέχρι 25 ετών συμπληρωμένων τα οποία φοιτούν σε σχολείο ή παρακολουθούν σπουδές ή μαθητεία.

ε) Το παράρτημα Π τμήμα I συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο

Ελβετία

Τα οικογενειακά επιδόματα για τους ανεξάρτητους εργαζόμενους κατ' εφαρμογή των νομοθεσιών των αρμόδιων καντονιών (Grisons, Lucerne και Saint-Gall).

στ) Το παράρτημα II τμήμα Π συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο

Ελβετία

Τα επιδόματα τοκετού και τα επιδόματα υιοθεσίας κατ' εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθεσιών των καντονιών για τις οικογενειακές παροχές (Fribourg, GenOve, Jura, Lucerne, Neuch^tel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais, Vaud).

ζ) To παράρτημα Π τμήμα ΙΠ συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο

Ελβετία

Χωρίς αντικείμενο

Το παράρτημα ΙΙα συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο

Ελβετία

α) Οι συμπληρωματικές παροχές (ομοσπονδιακός νόμος για τις συμπληρωματικές παροχές της 19ης Μαρτίου 1965) και οι παρόμοιες παροχές που προβλέπονται από τις νομοθεσίες των καντονιών.

β) Οι συνταξιοδοτικές παροχές για τις δύσκολες περιπτώσεις της ασφάλισης αναπηρίας (άρθρο 28 παράγραφος Ια του ομοσπονδιακού νόμου για την ασφάλιση αναπηρίας της 19ης Ιουνίου 1959 στην αναθεωρημένη του μορφή της 7ης Οκτωβρίου 1994).

γ) Οι μη αΛοαποδοτικές παροχές μεικτού τύπου σε περίπτωση ανεργίας που προβλέπονται από τις νομοθεσίες των καντονιών.

θ) Το παράρτημα ΓΠ μέρος Α συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο

Γερμανία-Ελβετία

α) όσον αφορά τη σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης της 25ης Φεβρουαρίου 1964 όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 9ης Σεπτεμβρίου 1975 και αριθ. 2 της 2ας Μαρτίου 1989

ί) το άρθρο 4 παράγραφος 2, όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος·

ii) το σημείο 9β παράγραφος 1 σημεία 2 έως 4 του τελικού πρωτοκόλλουHi) το σημείο 9ε παράγραφος 1 εδάφιο β, φράσεις 1, 2 και 4 του τελικού πρωτοκόλλου.

β) Όσον αφορά τη σύμβαση της 20ής Οκτωβρίου 1982 για την ασφάλιση ανεργίας όπως τροποποιήθηκε από το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 22ας Δεκεμβρίου 1992,

i) το άρθρο 7 παράγραφος 1

ii) το άρθρο 8 παράγραφος 5. Η Γερμανία (δήμος του B0singen) συμμετέχει, μέχρι το ύψος του ποσού της συνεισφοράς καντονιού σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, στο κόστος των θέσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο μέτρων αγοράς εργασίας που καταλαμβάνονται από εργαζομένους που υπάγονται στην εν λόγω διάταξη.

Αυστρία-Ελβετία

Το άρθρο 4 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 15ης Νοεμβρίου 1967 όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 17ης Μαΐου 1973, αριθ. 2 της 30ής Νοεμβρίου 1977, αριθ. 3 της 14ης Δεκεμβρίου 1987 και αριθ. 4 της 11ης Δεκεμβρίου 1996, όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

Βέλγιο-Ελβετία

α) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 24ης Σεπτεμβρίου 1975 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

β) Το σημείο 4 του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω σύμβασης όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

Δανία-Ελβετία

Το άρθρο 6 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 5ης Ιανουαρίου 1983 όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 18ης Σεπτεμβρίου 1985 και αριθ. 2 της 11ης Απριλίου 1996, όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

Ισπανία-Ελβετία

α) Το άρθρο 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 13ης Οκτωβρίου 1969 όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 11ης Ιουνίου 1982 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα που άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

β) Το σημείο 17 του τελικού πρωτοκόλλου στην ενλόγω σύμβαση- τα άτομα που είναι ασφαλισμένα στο ισπανικό σύστημα ασφάλισης κατ' εφαρμογή αυτής της διάταξης εξαιρούνται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ελβετικό σύστημα

ασφάλισης ασθενείας

Λουξεμβούργο-Ελβετία

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 3ης Ιουνίου 1967 όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 26ης Μαρτίου 1976.

Κάτω Χώρες-Ελβετία

Το άρθρο 4 δεύτερη φράση της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Μαΐου 1970. Πορτογαλία-Ελβετία

Το άρθρο 3 δεύτερη φράση της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 11ης Σεπτεμβρίου 1975 όπως τροποποιήθηκε από το διάταγμα της 11ης Μαΐου 1994, όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

Ηνωμένο Βασίλειο-Ελβετία

Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 21ης Φεβρουαρίου 1968 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα σε άτομα που κατοικούν σε τρίτο κράτος.

Σσυηδία-Ελβετία

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της σύμβασης κοινωνικής ασφάλισης της 20ής Οκτωβρίου 1978.

ια) Το παράρτημα IV τμήμα Α συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο:

Ελβετία

Καμία

ιβ) Το παράρτημα IV τμήμα Β συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο

Ελβετία Καμία

ιγ) Το παράρτημα IV τμήμα Γ συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο

Ελβετία

Όλες οι αιτήσεις συνταξιοδοτικών παροχών γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας του βασικού συστήματος καθώς επίσης και οι συνταξιοδοτικές παροχές γήρατος του συστήματος επαγγελματικής πρόνοιας.

ιδ) Το παράρτημα IV τμήμα Δ2 συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο:

Οι συνταξιοδοτικές παροχές επιζώντων και αναπηρίας σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί επαγγελματικής πρόνοιας γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας της 25ης Ιουνίου 1982.

ιε) Το παράρτημα VI συμπληρώνεται με το παρακάτω κείμενο:

1. Το άρθρο 2 του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης γήρατος και επιζώντων καθώς και το άρθρο 1 του ομοσπονδιακού νόμου περί ασφάλισης αναπηρίας, οι οποίοι διέπουν την προαιρετική ασφάλιση σ" αυτούς τους κλάδους ασφάλισης των Ελβετών υπηκόων που κατοικούν στο εξωτερικό, εφαρμόζονται στα άτομα που κατοικούν εκτός Ελβετίας και είναι υπήκοοι άλλων κρατών στα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός (υπήκοοι των άλλων συμβεβλημένων κρατών) καθώς και στους πρόσφυγες και απάτριδες που κατοικούν στην επικράτεια αυτών των κρατών, εφόσον αυτά τα άτομα δηλώνουν την υπαγωγή τους στην προαιρετική

ασφάλιση το αργότερο ένα έτος από την ημέρα που τα άτομα αυτά σταμάτησαν να είναι ασφαλισμένα στην ελβετική ασφάλιση γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας μετά από περίοδο ασφάλισης διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών.

2 Όταν άτομο σταματά να είναι ασφαλισμένο στην ελβετική ασφάλιση γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας μετά από περίοδο ασφάλισης διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών, αυτό έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλιση μετά από συμφωνία του εργοδότη, εφόσον εργάζεται στο εξωτερικό για λογαριασμό Ελβετού εργοδότη και εφόσον υποβάλει αίτηση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα που σταμάτησε να είναι ασφαλισμένο.

3. Υποχρεωτική ασφάλιση στο πλαίσιο του ελβετικού συστήματος ασφάλισης ασθένειας και δυνατότητες εξαίρεσης

α) Είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ελβετικό σύστημα ασφάλισης ασθένειας

i) τα άτομα που δεν κατοικούν στην Ελβετία, αλλά υπάγονται στις ελβετικές νομοθετικές διατάξεις βάσει του τίτλου Π του κανονισμού·

ii) τα άτομα που δεν κατοικούν στην Ελβετία, αλλά για την ασφάλιση ασθένειας των οποίων αρμόδιο κράτος είναι η Ελβετία με βάση τα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού·

iii) τα άτομα που δεν κατοικούν στην Ελβετία, αλλά λαμβάνουν παροχές ανεργίας της ελβετικής ασφάλισης·

iv) τα άτομα που δεν κατοικούν ούτε στην Ελβετία ούτε σε κάποιο από τα εξής κράτη: Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλη της οικογένειας των ατόμων που αναφέρθηκαν στα σημεία i) έως iii) ή εργαζομένου που κατοικεί στην Ελβετία και είναι ασφαλισμένος στο ελβετικό σύστημα ασφάλισης ασθένειας.

β) Τα άτομα που αναφέρονται στο σημείο α) μπορούν, αφού υποβάλουν σχετική αίτηση, να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση εφόσον κατοικούν σε ένα από τα κράτη που αναφέρονται στη συνέχεια και αποδεικνύουν ότι έχουν ασφάλιση ασθένειας στο κράτος αυτό: Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο α) i) - iii), Πορτογαλία.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη στιγμή που υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στην Ελβετία· αν η αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η ασφάλιση παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή της υπαγωγής.

4. Στα άτομα που κατοικούν στη Γερμανία, στην Αυστρία, στο Βέλγιο ή στις Κάτω Χώρες, αλλά είναι ασφαλισμένα στην Ελβετία για περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας και παραμένουν στην Ελβετία εφαρμόζονται κατ' αναλογία η πρώτη και η δεύτερη πρόταση του άρθρου 20 του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο ελβετικός ασφαλιστικός φορέας καλύπτει το σύνολο των βεβαιωμένων εξόδων.

6. Η επιστροφή των παροχών ασφάλισης ασθενείας που καταβάλλονται από τον φορέα του τόπου κατοικίας στα άτομα που αναφέρονται στο σημείο 4 πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 93 του κ^νυνισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72.

7. Οι περίοδοι ασφάλισης ημερήσιας αποζημίωσης που συμπληρώνονται στο ασφαλιστικό σύστημα άλλου κράτους στο οποίο εφαρμόζεται η παρούσα συμφωνία λαμβάνονται υπόψη για την αύξηση ή τη μείωση τυχόν αποθεματικού στην ασφάλιση ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση μητρότητας ή ασθένειας εφόσον το άτομο έχει ασφαλιστεί σε ελβετικό φορέα εντός των τριών μηνών μετά τη λήξη της ασφάλισής του από αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα.

8. Κάθε εργαζόμενος μισθωτός ή μη μισθωτός ο οποίος δεν υπόκειται πλέον στην ελβετική νομοθεσία περί ασφάλισης αναπηρίας θεωρείται, για την εφαρμογή του κεφαλαίου 3 του τίτλου ΠΙ του κανονισμού, ότι καλύπτεται από αυτή την ασφάλιση για τη χορήγηση κανονικής σύνταξης αναπηρίας:

α) κατά τη διάρκεια ενός έτους από τη διακοπή της εργασίας που προηγείται της αναπηρίας, εάν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κερδοσκοπική του δραστηριότητα στην Ελβετία μετά από ατύχημα ή ασθένεια και αν η αναπηρία διαπιστώθηκε σ" αυτή τη χώρα· εξάλλου, υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές στο ταμείο ασφάλισης γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας σαν να ήταν μόνιμος κάτοικος Ελβετίας·

β) για την περίοδο κατά την οποία επωφελείται μέτρων αποκατάστασης εκ μέρους της ασφάλισης αναπηρίας μετά τη διακοπή της κερδοσκοπικής του δραστηριότητας· ως εκ τούτου, παραμένει υπόχρεος καταβολής εισφορών στο ταμείο ασφάλισης γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας·

γ) στις περιπτώσεις όπου τα εδάφια α) και β) δεν εφαρμόζονται:

i) εάν ήταν ασφαλισμένος δυνάμει της νομοθεσίας περί ασφάλισης γήρατος, επιζώντων ή αναπηρίας άλλου κράτους στο οποίο ισχύει η συμφωνία κατά την ημερομηνία επελεύσεως του κινδύνου για τον οποίο είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία περί ασφάλισης αναπηρίας, ή

ii) εάν δικαιούται να αξιώσει σύνταξη βάση της ασφάλισης αναπηρίας ή γήρατος άλλου κράτους στο οποίο ισχύει η συμφωνία ή εάν λαμβάνει τέτοια σύνταξη, ή

iii) εάν είναι ανίκανος προς εργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους στο οποίο ισχύει η συμφωνία και μπορεί να υποβάλει αίτηση για παροχές από την ασφάλιση ασθενείας ή ατυχήματος αυτού του κράτους ή αν λαμβάνει τέτοιες παροχές, ή

iv) εάν δικαιούται να υποβάλει αίτηση, λόγω ανεργίας, για την καταβολή παροχών από ασφάλιση ανεργίας άλλου κράτους στο οποίο ισχύει η συμφωνία ή εάν λαμβάνει τέτοιες παροχές, ή

ν) εάν εργάστηκε στην Ελβετία ως μεθοριακός εργαζόμενος και, κατά τη διάρκεια των 3 ετών που προηγήθηκαν της επελεύσεως

2. 372 R 0574: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας,

όπως ενημερώθηκε από:

397 R 118 : Τον κανονισμό (ΕΚ) 118/97 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου

1996 (EE L 28 της 30.01.97, σ. 1) για την τροποποίηση και ενημέρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

397 R 1290: Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/97 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου

1997 για -ην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 που καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1408/71,

398 R 1223: Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/98 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου

1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,

398 R 1606: Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με σκοπό την επέκταση τους ώστε να καλύπτουν ειδικά συστήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους.

399 R 307: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 38 της 12.2.1999 σ. 1) για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς, και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ούτως ώστε να επεκταθούν και στους σπουδαστές.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο κανονισμός προσαρμόζεται ως εξής:

α) Το παράρτημα 1 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

Ελβετία

1. Bundesamt for Sozialversicherung, Bern - Office ftdiral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale dellc assicurazioni sociali, Bema (?μοσπονδιακό γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων, Βέρνη).

2. Bundesamt for Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fidiral du diveloppement iconomique et de Pemploi, Berne - Ufficio federale deilo sviluppo economico e del lavoro, Bema (ομοσπονδιακό γραφείο οικονομίας και εργασίας, Βέρνη).

β) Το παράρτημα 2 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

Ελβετία

1. Ασθένεια - μητρότητα

Ασφο^Λοτής (Versicherer-Assureur-Assicuratore) σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί ασφάλισης ασθενείας στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος.

2. Αναπηρία

α) Ασφάλιση αναπηρίας:

i) Πρόσωπα που κατοικούν στην Ελβετία:

IV-Stelle - Office ΑΙ - Ufficio ΑΙ, (Γραφείο Ασφάλισης Αναπηρίας) του καντονιού στο οποίο διαμένει ο ενδιαφερόμενος.

ii) Πρόσωπα που δεν κατοικούν στην Ελβετία:

IV-Stelle for Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assuns ΰ I'ltianger, GenOve - Ufficio AI per gli assicurati ail'estero, Ginevra (Θραφείο ασφάλισης αναπηρίας για τους ασφαλισμένους στην αλλοδαπή, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια:

Ταμείο συντάξεων στο οποίο υπάγεται ο τελευταίος εργοδότης.

3. Γήρας και θάνατος

α) Ασφάλιση γήρατος και επιζώντων:

i) Πρόσωπα που κατοικούν στην Ελβετία:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, Ταμείο αποζημίωσης στο οποίο καταβλήθηκαν οι τελευταίες εισφορές.

ii) Πρόσωπα που δεν κατοικούν στην Ελβετία:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse Suisse de compensation, GenOve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Τλβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια:

Ταμείο συντάξεων στο οποίο υπάγεται ο τελευταίος εργοδότης.

4. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες α) Μισθωτοί:

Ασφαλιστής ατυχημάτων στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργοδότης, β) Μη μισθωτοί:

Ασφαλιστής ατυχημάτων στον οποίο είναι ασφαλισμένος προαιρετικά ο ενδιαφερόμενος

5. Ανεργία

α) Σε περίπτωση πλήρους ανεργίας:

Το ταμείο ασφάλισης ανεργίας που έχει επιλέξει ο εργαζόμενος, β) Σε περίπτωση μερικής ανεργίας:

Το ταμείο ασφάλισης ανεργίας που έχει επιλέξει ο εργοδότης

6. Οικογενειακές παροχές:

α) Ομοσπονδιακό σύστημα:

i) Μισθωτοί:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione - Ταμείο αποζημίωσης του καντονιού στο οποίο υπάγεται ο εργοδότης.

ii) Μη μισθωτοί:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione - Ταμείο αποζημίωσης του καντονιού στο οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

β) Συστήματα των καντονιών:

i) Μισθωτοί:

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale - Ταμείο οικογενειακής αποζημίωσης στο οποίο υπάγεται ο εργοδότης.

ii) Μη μισθωτοί:

Ο φορέας που ορίζεται από το καντόνι.

γ) Το παράρτημα 3 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: Ελβετία

1. Ασθένεια και μητρότητα

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothum - Institution commune LaMal, Soleure -Istituzione commune LaMal, Soletta (Κοινός φορέας LaMal, Soleure).

2. Αναπηρία

α) Ασφάλιση αναπηρίας:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gen6Ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP (Ταμείο προνοίας)

3. Γήρας και θάνατος

α) Ασφάλιση γήρατος και επιζώντων:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse Suisse de compensation, Gen6ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Τλβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP (Ταμείο προνοίας)

4. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione

contro gli incident!, Lucema (Ελβετικό εθνικό ταμείο ασφαλίσεως ατυχημάτων, Λουκέρνη).

5. Ανεργία:

α) Σε περίπτωση πλήρους ανεργίας:

Το ταμείο ασφάλισης ανεργίας που έχει επιλέξει ο εργαζόμενος. β) Σε περίπτωση μερικής ανεργίας:

Το ταμείο ασφάλισης ανεργίας που έχει επιλέξει ο εργοδότης

6. Οικογενειακές παροχές:

Ο φορέας που ορίζεται από το καντόνι κατοικίας ή διαμονής.

δ) Το παράρτημα 4 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: Ελβετία

1. Ασθένεια και μητρότητα

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothum - Institution commune LaMal, Soleure -Istituzione commune LaMal, Soletta (Κοινός φορέας LaMal, Soleure).

2. Αναπηρία

α) Ασφάλιση αναπηρίας:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, GenSve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanria LPP (Ταμείο προνοίας).

3 Γήρας και θάνατος

α) Ασφάλιση γήρατος και επιζώντων:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, GenCve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια:

Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP (Ταμείο προνοίας).

4. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

Schweizerische Unfailversicherungsansialt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incident, Lucema (Ελβετικό εθνικό ταμείο ασφάλισης ατυχημάτων, Λουκέρνη).

5. Ανεργία

Bundesamt for Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fidual du diveloppcmtnt iconomique et de l'emploi, Beme - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna (Ομ^-πονδιακό γραφείο οικονομίας και εργασίας, Βέρνη).

6. Οικογενειακές παροχές

Bundesamt for Sozialversicherung, Bern - Office fidual des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bema (Ομοσπονδιακό γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων, Βέρνη).

ε) Το παράρτημα 5 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο

Ελβετία

Ανευ αντικειμένου.

στ) Το παράρτημα 6 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο

Ελβετία

Απευθείας πληρωμή.

ζ) Το παράρτημα 7 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: Κλβετία u

Schweizerische Nationalbank, Z0rich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera, Zurigo (Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, Ζυρίχη).

ΦΕΚ 78

η) Το παράρτημα 8 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο

Ελβετία

Ανευ αντικειμένου

θ) Το παράρτημα 9 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

Ελβετία

Το ετήσιο μέσο κόστος παροχών σε είδος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές που χορηγούν οι ασφαλιστικοί φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί ασφάλισης ασθένειας.

ι) Το παράρτημα 10 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

Ελβετία

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής:

α) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παράγραφος 1 και το άρθρο 14β παράγραφος 1 του κανονισμού:

Το αρμόδιο Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- urd Invalidenversicherung - Caisse de compensation de rassurance-vieillesse, survivants et invaliditi - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidirO - (Ταμείο αποζημίωσης ασφάλισης γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας)

β) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του κανονισμού:

Bundesamt for Sozialversicherung, Bern - Office fidiral des assurances sociales, Beme - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bema (Ομοσπονδιακό γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων, Βέρνη).

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 Ια παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής:

α) σε συνδυασμό με το άρθρο 14α παράγραφος 1 και το άρθρο 14β παράγραφος 2 του κανονισμού:

Το αρμόδιο Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de rassurance-vieillesse, survivants et invaliditi- Cassa di compensazione deU'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invaliditi) (Tujitiu αποζημίωσης ασφάλισης γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας).

β) σε σχέση με το άρθρο 17 του κανονισμού:

Bundesamt for Sozialversicherung, Bern - Office fidural des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bema (Ομοσπονδιακό γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων, Βέρνη).

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 12α του κανονισμού εφαρμογής:

Το αρμόδιο Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de rassurance-vieillesse, survivants et invaliditi- Cassa di compensazione deirassicuxazione vecchiaia, superstiti e invalidiru (Ταμείο αποζημίωσης ασφάλισης γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας).

4. Για την εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού εφαρμογής:

Eidgenwssische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fuhrale de compensation, Berne -Cassa federale di compensazione, Bema (Ομοσπονδιακό ταμείο αποζημίωσης, Βέρνη).

5. Για την εφαρμογή του άρθρου 38 παράγραφος 1, του άρθρου 70 παράγραφος 1, του άρθρου 82 παράγραφος 2 και του άρθρου 86 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής:

Gemeindeverwaltung - Adrninistration communale - Amministrazione communale, (Δημοτικές υπηρεσίες) του τόπου κατοικίας.

6. Για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 2 και του άρθρου 81 του κανονισμού εφαρμογής:

Bundesamt f0r Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office ftdiral du diveloppement iconomique et de l'emploi, Beme - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Bema (Ομοσπονδιακό γραφείο οικονομίας και εργασίας, Βέρνη).

7. Για την εφαρμογή του άρθρου 102 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής:

α) σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του κανονισμού:

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta (Κοινός φορέας LaMal, Soleure).

β) σε συνδυασμό με το άρθρο 63 του κανονισμού:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzem - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidente, Lucerna (Ελβετικό εθνικό ταμείο ασφάλισης ατυχημάτων, Λουκέρνη).

γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του κανονισμού:

Bundesamt for Wirtschaft und Axbeit, Bem - Office fidiral du diveloppement iconomique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Bema (Ομοσπονδιακό γραφείο οικονομίας και εργασίας, Βέρνη),

8. Για την εφαρμογή του άρθρου 113 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής

α) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής:

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta (Κοινός φορέας LaMal, Soleure).

β) σε συνδυασμό με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incident!, Lucema (Ελβετικό εθνικό ταμείο ασφάλισης ατυχημάτων, Λουκέρνη).

ια) Το παράρτημα 11 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο;

Ελβετία

Ουδέν.

3. 398 L 49 Οδηγία 98/49 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 (EE L 209 της 25 7.1998 σ. 46) σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας.

ΙΙΡΑ^ΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

4.| 373 D 0919(02): Απόφαση υπ1 αριθ. 74 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί της παροχής ιατρικής περίθαλψης, σε περίπτωση προσωρινής παραμονής, κατ* εφαρμογή των άρθρων 22 παράγραφος 1 περίπτωση α) σημείο ι) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 21 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 4).

4.2 373 D 0919(03): Απόφαση υπ' αριθ. 75 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί των οδηγιών όσον αφορά τις αιτήσεις αναθεώρησης που υπεβλήθησαν με βάση το άρθρο 94 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 από τους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας (Ε C 75 της 19.9.1973, σ. 5).

A3 373 D 0919(06): Απόφαση υπ'αριθ. 78 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί ερμηνείας του άρθρου 7 παράγραφος 1 τμήμα α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 σχετικά με τους όρους εφαρμογής των διατάξεων μείωσης ή αναστολής (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 8).

4.4 373 D 0919(07): Απόφαση υπ' αριθ. 79 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί ερμηνείας του άρθρου 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σχετικά με την άθροιση των περιόδων ασφάλισης και των εξομοιούμενων περιόδων όσον αφορά την ασφάλιση ανικανότητας, γήρατος, θανάτου (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 9).

4.5 373 D 0919(09): Απόφαση υπ' αριθ. 81 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί της άθροισης των ασφαλιστικών περιόδων που έχουν συμπληρωθεί σε καθορισμένη εργασία, εις εφαρμογήν του άρθρου 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 11).

4.6 373 D 0919(11): Απόφαση υπ' αριθ. 83 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί της ερμηνείας του άρθρου 68 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του άρθρου 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, σχετικά με τις προσαυξήσεις των επιδομάτων ανεργίας για κηδεμονία οικογένειας (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 14).

4.7 373 D 0919(13): Απόφαση υπ' αριθ. 85 της 22ας Φεβρουαρίου 1973 περί της ερμηνείας του άρθρου 57 παράγραφος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του άρθρου 67 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, σχετικά με τον καθορισμό της ισχύουσας νομοθεσίας και του αρμόδιου οργάνου όσον αφορά τη χορήγηση επιδομάτων για επαγγελματικές ασθένειες (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 17).

4.8 373 D 1113(02): Απόφαση υπ' αριθ. 86 της 24ης Σεπτεμβρίου 1973 περί των όρων λειτουργίας και της σύστασης της επιτροπής λογαριασμών που λειτουργεί υπό την Διοικητική επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζόμενων (EE C 96 της 13.11.1973, σ. 2) όπως τροποποιήθηκε από:

395 D 0512: Απόφαση αριθ. 159, της 3ης Οκτωβρίου 1995 (EE L 294, 8.12.95, σ. 38).

4.9 374 D 0720(06): Απόφαση υπ' αριθ. 89 της 20ής Μαρτίου 1973 περί της ερμηνείας του άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου σχετικά με το υπηρετικό προσωπικό των δνπλωματικών αποστολών ή των προξενείων (EE no C 86 της 20.7.1974, σ. 7).

4.10 374 D 0720(07): Απόφαση υπ' αριθ. 91 της 12ης Ιουλίου 1973 περί της ερμηνείας του άρθρου 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου σχετικά με την ρευστοποίηση των παροχών που οφείλονται με βάση την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου (EE C 86 της 20.7.1974, σ. 8).

4.11 374 D 0823(04): Απόφαση αριθ. 95, της 24ης Ιανουαρίου 1974, περί της ερμηνείας του άρθρου 46 παράγραφος ? του Κανο^σμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 1408/71 σχετικά με τον υπολογισμό της "prorata temporis" τον ουντάξεων (EE C 99 της 23.8.1974, σ. 5).

4.12 374 D 1017(03): Απόφαση υπ' -ιριθ. 96 της 15ης Μαρτίου 1974 σχετικά με την αναθεώρηση των δικαιωμάτων χορηγήσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου (EE C 126 της 17.10.1974, σ. 23).

4.13 375 D 0705(02): Απόφαση υπ' αριθ. 99, της 13ης Μαρτίου 1975, περί της ερμηνείας του άρθρου 107 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 όσον αφορά την υποχρέωση επανυπολογισμού των τρεχουσών παροχών (EE C 150 της 5.7.1975, σ. 2).

4.14 375 D 0705(03): Απόφαση υπ' αριθ. 100, της 23ης Ιανουαρίου 1975, περί καταβολής των παροχών σε είδος που κατεβλήθησαν από τους οργανισμούς του τόπου κατοικίας ή παραμονής για λογαριασμό των αρμόδιων οργανισμών και τρόποι καταβολής των παροχών αυτών (EE C 150 της 5.7.1975, σ.3).

4.15 376 D 0526(03): Απόφαση αριθ. 105 της 19ης Δεκεμβρίου 1975 περί της εφαρμογής του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (EE C 117 της 26.5.1976, σ.3).

4.16 378 D 0530(02): Απόφαση αριθ. 109, της 18ης Νοεμβρίου 1977, περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 92 της 22ας Νοεμβρίου 1973, σχετικά με την έννοια των παροχών σε είδος της ασφάλισης ασθενείας - μητρότητας που προβλέπεται στα άρθρα 19 παράγραφος 1 και 2, 22, 25 παράγραφοι 1, 3 και 4, 26, 28 παράγραφος 1, 28 Α), 29 και 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου και σχετικά με τον καθορισμό των ποσών αποζημίωσης με βάση τα άρθρα 93, 94 και 95 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου καθώς και των προκαταβολών που πρέπει να καταβληθούν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του εν λόγω κανονισμού (EE C 125 της 30.5.1978, σ. 2).

4.17 383 D 0115: Απόφαση αριθ. 115 της 15ης Δεκεμβρίου 1982 σχετικά με τη χορήγηση των προθέσεων, των μεγάλων συσκευών και άλλων παροχών σε είδος μεγάλης σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/81 του Συμβουλίου (EE C 193 της 20.7.1983, σ. 7).

418 383 D 0117: Απόφαση αριθ. 117 της 7ης Ιουλίου 1982 σχετικά με τους όρους εφαρμογής του άρθρου 50 παράγραφος 1 υπό α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 (EE C 238 της 7.9.1983, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε από:

1 94 Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση (EE C 241 της 29.8.1994, ρ. 21, όπως τροποποιήθηκε από EE L 1 της 1.1.1995, σ.1).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η απόφαση τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 2, το σημείο 2 συμπληρώνεται από το εξής κείμενο:

Ελβετία

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, GenOve -Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Τλβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη)

4.19 383 D 1112(02): Απόφαση αριθ. 118 της 20ής Απριλίου 1983 σχετικά με τους όρους εφαρμογής του άρθρου 50 παράγραφος 1 εδάφιο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 (EE C 306 της 12.11.1983, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε από:

1 94 Ν: πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση (EE C 241 της 29.8.1994, σ. 21, όπως τροποποιήθηκε από την EE L 1 της 1.1.1995, σ.1).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:

Στο άρθρο 2, το σημείο 4 συμπληρώνεται από το εξής κείμενο: Ελβετία

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gen0ve -Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Τλβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

4.20 383 D 1102 (03): Απόφαση αριθ. 119 της 24ης Φεβρουαρίου 1983 περί της ερμηνείας των άρθρων 76 και 79 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, καθώς επίσης και το ο άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 σχετικά με τη σώρευση οικογενειακών παροχών ή επιδομάτων (EE C 295 της 2.11.1983, σ. 3).

4.21 383 D 0121: Απόφαση αριθ. 121 της 21ης Απρύλίου 1983 σχετικά με την ερμηνεία του άρθροο 17 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 για τη χορήγηση προθέσεων, μεγάλων συσκευών και άλλων παροχών σε είδος μεγάλης σημασίας (EE C 193 της 20.7.1983, σ. 10).

4.22 386 D 0126: Απόφαση αριθ. 126 της 17ης Οκτωβρίου 1985 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) του άρθρου 14α παράγραφος 1 στοιχείο α), του άρθρου 14β παράγραφοι I και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (EE C 141 της 76.1986, σ. 3).

4.23 387 D XXX: Απόφαση αριθ. 132 της 23ης Απριλίου 1987 για την ερμηνεία του άρθρου 40 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου (EE αριθ. C 271,9.10.1987, σ. 3).

4.24 387 D 284: Απόφαση αριθ. 133 της 2ας Ιουλίου 1987, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 17 παράγραφος 7 και 60 παράγραφος 6 του ιοανσνισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (EE αριθ. C 284, 22.10.1987, σ.3 και EE αριθ.064, 9.3.1988, σ. 13).

4.25 388 D XXX: Απόφαση αριθ. 134 της 1ης Ιουλίου 1987, περί της ερμηνείας του άρθρου 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί σε επάγγελμα που υπάγεται σε ειδικό σύστημα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (EE αριθ. C 64,9.3.1988, σ. 4).

4.26 388 D XXX: Απόφαση αριθ. 135 της 1ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τη χορήγηση των παροχών σε είδος που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 και στο άρθρο 60 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου και την έννοια της επείγουσας περίπτωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου και της απόλυτα επείγουσας περίπτωσης κατά την έννοια των άρθρων 17 παράγραφος 7 και 60 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (EE αριθ. C 281, 9.3.1988, σ.7), όπως τροποποιήθηκε από:

1 94 Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και περί των προσαρμογών των συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE αριθ. C 241, 29.8.1994, σ. 21 όπως προσαρμόστηκε από EE αριθ. L 1, 1.1.1995, σ. 1)

Για τους σκοπούς της συμφωνίας, ot διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:

Στο άρθρο 2, το σημείο 2 συμπληρώνεται από το εξής κείμενο: 800 ελβετικά φράγκα για τον ελβετικό φορέα του τόπου κατοικίας.

4.27 388 D 64: Απόφαση αριθ. 136 της 1ης Ιουλίου 1987, περί της ερμηνείας του άρθρου 45 παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που συμπληρώνονται υπό τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών για την κτήση, τη διατήρηση ή την ανάκτηση του δικαιώματος παροχών (EE αριθ. C 64, 9.3.1988, σ.7), όπως τροποποιήθηκε από:

1 94 Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και περί των προσαρμογών των συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE αριθ. C 241, 29.8.1994, σ. 21 όπως προσαρμόστηκε από EE αριθ. L 1,1.1.1995, σ. 1)

Για χους σκοπούς της συμφωνίας, οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:

Το παράρτημα συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

Ελβετία

Ουδέν

4.28 389 D 606: Απόφαση αριθ. 137 της 15ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (EE αριθ. C 140, της 6.6.1989, σ. 3).

4.29 389 D XXX: Απόφαση αριθ. 138 της 17ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου στην περίπτωση μεταμόσχευσης οργάνων ή άλλης χειρουργικής επέμβασης που απαιτεί αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούνται οι αναλύσεις (EE αριθ. C 287, της 15.11.1989, σ. 3).

4.30 390 D XXX: Απόφαση αριθ. 139 της 30ής Ιουνίου 1989, σχετικά με την ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των τιμών μετατροπής που ορίζονται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ορισμένων παροχών και εισφορών (EE αριθ. C 94, της 12.4 1990. σ. 3).

4.31 390 D XXX: Απόφαση αριθ. 140 της 17ης Οκτωβρίου 1989, σχετικά με την τιμή μετατροπής, από το φορέα του τόπου κατοικίας ενός μεθοριακού εργαζόμενου σε πλήρη ανεργία, του τελευταίου μισθού που έλαβε ο εργαζόμενος αυτός στο αρμόδιο κράτος (EE αριθ. C 94, της 12.4.1990, σ. 4).

4.32 390 D XXX: Απόφαση αριθ. 141 της 17ης Οκτωβρίου 1989, που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 127 της 17ης Οκτωβρίου 1985 σχετικά με τη σύνταξη των καταστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 94 παράγραφος 4 και 95 παράγραφος 4 χου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72/ΕΟΚ (EE αριθ. C 94, της 12.4.1990, σ. 5).

4.33 390 D XXX: Απόφαση αριθ. 142 της 13ης Φεβρουαρίου 1990, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 73, 74 και 75 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου (EE αριθ. C 80, της 30.3.1990, σ. 7).

Για τους σκοπούς της συμφωνίας, οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:

(α) Το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται, (β) Το σημείο 3 δεν εφαρμόζεται.

4.34 391 D 0 140: Απόφαση αριθ. 144 της 9ης Απρυλίου 1990 η οποία αφορά τα υποδείγματα των εντύπων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (Ε 401 - Ε 410 F) (EE L 71 της 18.3.1991, σ. 1).

4.35 391 D 0425: Απόφαση αριθ. 147 της 11ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 76 του κανονισμού (ΕΟΚ.) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου (EE αριθ. L 235, της 23.8.1991, σ. 21), όπως τροποποιήθηκε από:

395 D 2353: Απόφαση αριθ. 155 της 6ης Ιουλίου 1994 (Ε 401 to 411) (EE αριθ. L 209, της 5.9.1995, σ. 1).

4.36 393 D 0022: Απόφαση αριθ. 148 της 25ης Ιουνίου 1992 περί της χρησιμοποίησης της βεβαίωσης για την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ε 101) σε περίπτωση απόσπασης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες (EE αριθ. L 22, της 30.1.1993, σ. 124).

4.37 393 D 0825: Απόφαση αριθ. 150 της 26ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 77 και 78, του άρθρου 79 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ιι) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (EE C 229 της 25.8.1993, σ. 5) όπως τροποποιήθηκε από:

1 94 Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και περί των προσαρμογών των συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 241 της 29.8.1994, σ. 21, όπως τροποποιήθηκε από EE L 1 της 1.1.1995, σ. 1).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η απόφαση προσαρμόζεται ωε εξής:

Ελβετία

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, GenOve -Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Τλβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

4.38 394 D 602: Απόφαση αριθ. 151 της 22ας Απριλίου 1993, περί της εφαρμογής του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1247/92 (EE αριθ. L 244, της 19.9.1994, σ. 1).

Για τους σκοπούς της συμφωνίας, οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως

εξής:

Στο παράρτημα προστίθενται τα εξής: Ελβετία

1. Αναπηρία, Γήρας και θάνατος

α) Ασφάλιση αναπηρίας

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, GenOve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Τλβετικό ταμείο αποζημίωσης, Γενεύη).

β) Επαγγελματική πρόνοια

Auffangeinrichtung - Institution supphtive - Fondazione istituto colletore LPP (?πικουρικός φορέας).

2. Ανεργία

Bundesamt for Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fidtral du divelopement iconomique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Bema (Ομοσπονδιακό γραφείο για την οικονομία και την εργασία, Βέρνη).

3. Οικογενειακές παροχές

Bundesamt for Soaalvereicherung, Bern - Office fidtral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Ομοσπονδιακό γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων, Βέρνη).

4.39 394 D 0604: Απόφαση αριθ. 153 της 7ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με τα υποδείγματα εντύπων που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (Ε 001, Ε 103 έως Ε 127) (EE L 244 της 19.9.1994, σ. 22).

4.40 394 D 0605: Απόφαση αριθ. 154 της 8ης Φεβρουαρίου 1994 για τα υποδείγματα εντύπων που είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (Ε 301, Ε 302, Ε 303) (EE L 244 της 19.9.1994, σ. 123).

4.41 395 D 0353: Απόφαση αριθ. 155 της 6ης Ιουλίου 1994 σχετικά με τα πρότυπα έντυπα που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (Ε 401 έως 411) (EE L 244 της 5.9.1995, ρ.

4.42 395 D 0419: Απόφαση αριθ. 156 της 7ης Απρυλίου 1995 σχετικά με τους κανόνες προτεραιότητας όσον αφορά τα δικαιώματα ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας (EEL 249 της 17.10.1995, σ. 41).

4.43 396 D 0732: Απόφαση αριθ. 158 της 27ης Νοεμβρίου 1995 για τα υποδείγματα των εντύπων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (Ε 201 έως Ε 215) (EE L 336 της 27.12.1996, σ.

4.44 395 D 0 512: Απόφαση αριθ. 159, της 3ης Οκτωβρίου 1995, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 86 της 24ης Σεπτεμβρίου 1973 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη σύνθεση της επιτροπής λογαριασμών της διοικητικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλεια των διακινούμενων εργαζομένων (EE L 294 της 8.12.1995 σ. 38).

4.45 396 D 0172: Απόφαση αριθ. 160, της 28ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παράγραφος 1 στοιχείο β), σημείο ii) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα σε παροχές ανεργίας εργαζομένων άλλων εκτός των μεθοριακών εργαζομένων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους απασχόλησης, κατοικούσαν στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το αρμόδιο κράτος (EE C 49 της 28.2.1996, σ. 31).

4.46 396 D 0249: Απόφαση αριθ. 161, της 15ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά με την απόδοση από τον αρμόδιο φορέα κράτους μέλους των δαπανών, που

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διαμονής σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (EE L 83 της 2.4.1996, σ. 19).

4.47 396 D 0554: Απόφαση αριθ. 162 της 31ης Μαΐου 1996 για την ερμηνεία του άρθρου 14 παράγραφος 1 και του άρθρου 14β παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία στους αποσπασμένους εργαζομένους (EE L 241,21.9.1996, σ. 28).

4.48 396 D 0555: Απόφαση αριθ. 163 της 31ης Μαΐου 1996 σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου για πρόσωπα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για πρόσωπα που υποβάλλονται σε οξυγονοθεραπεία (EE L 241, 21.9.1996, σ. 31).

4.49 397 D 0533: Απόφαση αριθ. 164 της 27ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τα υποδείγματα εντύπων, που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (Ε 101 και Ε 102) (EE L 216 της 8.8.1997, σ. 85).

4.50 397 D 0823: Απόφαση αριθ. 165 της 30ής Ιουνίου 1997 σχετικά με τα έντυπα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου (Ε 128 και Ε 128Β) (EE L 341 της 12.12.1997, σ. 61).

4.51 398 D 0441: Απόφαση αριθ. 166 της 2ας Οκτωβρίου 1997 της διοικητικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων για την τροποποίηση των εντύπων Ε 106 και Ε 109 (EE L 195 της 11/07/1998 σ. 25).

4.52 398 D 0442: Απόφαση αριθ. 167 της 2ας Δεκεμβρίου 1997 της διοικητικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 146, της 10ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 94 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (EE L 195 της 11/07/1998 σ. 35).

4.53 398 D 0443: Απόφαση αριθ. 168 της 11ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στα έντυπα Ε 121 και Ε 127 και την κατάργηση του εντύπου Ε 122 (EE L 195 της 11.7.1998 σ. 37).

4.54 398 D 0444: Απόφαση αριθ. 169 της 11ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη σύνθεση της τεχνικής επιτροπής για την επεξεργασία δεδομένων της διοικητικής επιτροπής - για την κοινωνική ασφάλεια των διακινουμένων εργαζομένων (EE L 195 της 11.7.1998 σ. 46).

4.55 398 D 0565: Απόφαση αριθ. 170 της 11 Ιουνίου 1998 που αναθεωρεί την απόφαση αριθ. 140 της 17 Οκτωβρίου 1989 σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου προβλεπόμενων στο άρθρο 94, παράγραφος 4 και στο άρθρο 95, παράγραφος 4, του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21 Μαρτίου 1972 (EE L 275 της 10.10.1998 σ. 40).

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν το περιεχόμενο των ακόλουθων πράξεων:

53. Σύσταση αριθ. 14 της 23ης Ιανουαρίου 1975, σχετικά με τη χορήγηση του εντύπου Ε 111 στους αποσπασμένους εργαζόμενους (εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή στην 139η σύνοδο της στις 23 Ιανουαρίου 1975).

54. Σύσταση αριθ. 15 της 19ης Δεκεμβρίου 1980, για τον καθορισμό της γλώσσας έκδοσης των εντύπων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανονισμών αριθ. 1408/71/ΕΟΚ και αριθ. 574/72/ΕΟΚ (εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή στην 176η σύνοδο της στις 19 Δεκεμβρίου 1980).

55. 385 Υ 0016: Σύσταση αριθ. 16 της 12ης Δεκεμβρίου 1984 όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71/ΕΟΚ (EE αριθ. C 273, της 24.10.1985, σ. 3).

56. 385 Υ 0017: Σύσταση αριθ. 17 της 12ης Δεκεμβρίου 1984 αναφορικά με τις στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται ετησίως για να καταρτιστούν οι εκθέσεις της Διοικητικής Επιτροπής (EE αριθ. C 273, της 24.10.1985, σ. 3).

57. 386 Υ 0028: Σύσταση αριθ. 18 της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στους άνεργους με μερική απασχόληση σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος διαμονής (EE αριθ. C 284 της 11.11.1986, σ.4).

58. 392 Υ 19: Σύσταση αριθ. 19 της 24ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών (EE αριθ-C 199, της 23.7.1993, σ. 11).

59. 396 Υ 0592: Σύσταση αριθ. 20 της 31ης Μαΐου 1996 σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης και της ρύθμισης αμοιβαίων αιτημάτων (EE αριθ. L 259 της 12.10.1996, σ. 19).

60. 397 Υ ΧΧΧΧ; Σύσταση αριθ. 21, της 28 Νοεμβρίου 1996, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 παράγραφος 1 a) του καν. (ΕΟΚ) no 1408/71 στους ανέργους οι οποίοι συνοδεύουν τον εργαζόμενο σύζυγο τους σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος (EE C 67 της 4.3.1997, σ. 3).

61. 380 Υ 0609(03): Ενημέρωση των δηλώσεων των κρατών μελών βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένευζς τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (EE αριθ. C 139, της 9.6.1980, σ. 1).

62. 381 Υ 0613(01): Δηλώσεις της Ελλάδας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις

οικογένειες τους που διακινούνται εντός της Κοινό Γητος (EE αριθ. C 143 της 13.6 1981, σ.1).

63. 386 Υ ΧΧΧΧ: Ενημέρωση των δηλώσεων των κρατών μελών βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (EE αριθ. C 338, της 31.12.1986, σ. 1).

64. C/107/87/σ. 1: Δηλώσεις των κρατών μελών βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14 Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (EE αριθ. C 107 της 22.4.1987, σ. 1).

65. C/323/80/σ. 1: Κοινοποίηση προς το Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για το θέμα της σύναψης συμφωνίας μεταξύ των δύο αυτών κυβερνήσεων που αφορά διάφορα θέματα κοινωνικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των άρθρων 8 παράγραφος 2 και 96 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (EE αριθ. C 323 της 11.12.1980, σ. 1).

66 L/90/87/σ. 39: Δήλωση της Γαλλικής Δημοκρατίας που έγινε κατ' εφαρμογή του άρθρου 1, στοιχείο I) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (EE αριθ. L 90 της 2.4.1987, σ. 39).

Πρόσθετο πρωτόκολλο στο παράρτημα II στη συμφωνία μεταξύ της Ελβετικής Ομοσπονδίας αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων

1. Ασφάλιση ανεργίας

Όσον αφορά την ασφάλιση ανεργίας των μισθωτών εργαζομένων που έχουν άδεια διαμονής κάτω του ενός έτους, ισχύει το ακόλουθο σύστημα:

1.1 Μόνο οι εργαζόμενοι οι οποίοι εισέφεραν στην Ελβετία στη διάρκεια της ελάχιστης περιόδου που απαιτείται από την ελβετική νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την αποζημίωση σε περίπτωση αφερεγγυότητας (LACI)2 και οι οποίοι πληρούν εξάλλου τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του δικαιώματος επιδόματος ανεργίας δικαιούνται παροχές ασφάλισης ανεργίας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

1.2 Ένα μέρος του προϊόντος των εισφορών που έχουν εισπραχθεί υπέρ των εργαζομένων οι οποίοι εισέφεραν για πολύ σύντομη περίοδο ώστε να έχουν δικαίωμα επιδόματος στην Ελβετία σύμφωνα με το σημείο 1.1. εκχωρείται στο κράτος καταγωγής τους σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο σημείο 1.3. ως συνεισφορά στο κόστος παροχών που καταβάλλονται σε αυτούς τους εργαζομένους σε περίπτωση πλήρους ανεργίας. Αυτοί οι εργαζόμενοι επομένως δεν έχουν δικαίωμα παροχών ασφάλισης ανεργίας σε περίπτωση πλήρους ανεργίας στην Ελβετία. Εντούτοις, δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και αφερεγγυότητας του εργοδότη. Οι παροχές σε περίπτωση πλήρους ανεργίας αναλαμβάνονται από το κράτος καταγωγής υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι τίθενται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης. Οι περίοδοι ασφάλισης που ολοκληρώνονται στην Ελβετία λαμβάνονται υπόψη σαν να είχαν συμπληρωθεί στο κράτος καταγωγής.

■3 Το μέρος των εισφορών που εισπράττονται υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με το σημείο 1.2. επιστρέφεται κατ' έτος σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές διατάξεις.

α) Το προϊόν των εισφορών αυτών των εργαζομένων υπολογίζεται ανά χώρα, βάσει του ετήσιου αριθμού απασχολούμενων εργαζομένων και του μέσου όρου

2 Σήμερα 6 μήνες, 12 μήνες σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ανεργίας.

των ετήσιων εισφορών που καταβάλλονται για κάθε εργαζόμενο (εισφορές του εργοδότη και του εργαζομένου).

β) Λπό το ποσό που υπολογίζεται κατ' αυτό τον τρόπο, ένα μέρος που ανταποκρίνεται στο ποσοστό των αποζημιώσεων ανεργίας που σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα είδη αποζημίωσης που αναφέρονται στο σημείο 1.2. επιστρέφεται στα κράτη καταγωγής των εργαζομένων και ένα απόθεμα για μεταγενέστερες παροχές κρατείται από την Ελβετία3.

γ) Η Ελβετία διαβιβάζει κάθε έτος τον αναλυτικό λογαριασμό των εισφορών που εκχωρήθηκαν. Υποδεικνύει στα κράτη καταγωγής, εφόσον αυτά το ζητήσουν, τις βάσεις υπολογισμού και τα ποσά που εκχωρήθηκαν. Τα κράτη καταγωγής ανακοινώνουν ετησίως στην Ελβετία τον αριθμό των δικαιούχων παροχών ανεργίας σύμφωνα με το σημείο 1.2.

1.4 Η εκχώρηση των εισφορών των μεθοριακών εργαζομένων στην ελβετική ασφάλιση ανεργίας όπως αυτή ρυθμίζεται στις αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

1.5 Το σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία 1.1 έως 1.4 εφαρμόζεται για διάρκεια 7 ετών από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Σε περίπτωση δυσκολιών για ένα κράτος μέλος κατά το πέρας της περιόδου των 7 ετών με τη λήξη του συστήματος των εκχωρήσεων ή για την Ελβετία με το σύστημα του συνυπολογισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να απευθυνθούν στη μικτή επιτροπή.

2. Επιδόματα ανικανότητας προς εργασία

Τα επιδόματα υπέρ των ανίκανων προς εργασία σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία ασφάλισης γήρατος και επιζώντων και την ελβετική νομοθεσία ασφάλισης αναπηρίας αναφέρονται στο κείμενο του παραρτήματος II στη συμφωνία για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, στο παράρτημα Π α του καν. 1408/71, με απόφαση της μικτής επιτροπής, με τη θέση σε ισχύ της αναθεώρησης αυτών των νόμων που θεσπίζουν ότι αυτές οι παροχές χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις δημόσιες αρχές.

Οι εισφορές που εκχωρούνται για εργαζόμενους οι οποίοι αοχούν το δικαίωμά τους ασφάλισης ανεργίας στην Ελβετία αφού εισέφρα επί 6 τουλάχιστον μήνες -σε περισσότερες της μιας διαμονές- σε διάστημα 2 ετών.

Επαγγελματική πρόνοια, γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 του καν. 1408/71, η παροχή εξόδου που προβλέπεται από την ελβετική νομοθεσία σχετικά με το ελεύθερο πέρασμα στην επαγγελματική πρόνοια γήρατος, επιζώντων και αναπηρίας της 17.12.1993 καταβάλλεται κατ' αίτηση ενός μισθωτού ή μη μισθωτού ο οποίος προτίθεται να εγκαταλείψει την Ελβετία οριστικά και ο οποίος δεν θα υπάγεται πλέον στην ελβετική νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου II του κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό εγκαταλείπει την Ελβετία εντός των 5 ετών μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την ισχύ για τους πολίτες του άλλου συμβαλλομένου μέρους του κοινοτικού κεκτημένου σύμφωνα με τη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν μεταξύ τους, στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, τις κοινοτικές πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το τμήμα Α του παρόντος παραρτήματος ή από κανόνες αντίστοιχους με αυτές.

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπό σημείωση τις κοινοτικές πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο τμήμα Β του παρόντος παραρτήματος.

3. Ο όρος «κράτος(-η) μέλος(-η)» που περιλαμβάνεται στις πράξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α του παρόντος παραρτήματος θεωρείται ότι εφαρμόζεται, επιπλέον των χωρών που καλύπτονται από τις εν λόγω κοινοτικές πράξεις, και στην Ελβετία.

ΤΜΗΜΑ Α - ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. 389 L 0048: Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (EE αριθ. L 19 της 24.1.1989, σ. 16).

2. 392 L 0051: Οδηγία 92/51 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (EE αριθ. L 209 της 24.7.1992, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε από τις παρακάτω πράξεις:

394 L 0038 Οδηγία 94/3 8/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1994, που τροποποιεί τα παραρτήματα Γ και Δ της οδηγίας 92/51 /ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (EE αριθ. L 217 της 23.8.1994, σ. 8).

395 L 0043 Οδηγία 95/43/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1995, που τροποπουΞί τα παραρτήματα Γ και Δ της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (EE αριθ. L 184 της 3.8.1995, σ. 21).

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

397 L 0038 Οδηγία 97/38/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 1997, που τροποποιεί το παράρτημα Γ της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (EE αριθ. L 184 της 3.8.1997, σ.31).

Η κατάρτιση των ελβετικών πινάκων που αφορούν τα παραρτήματα Γ και Δ της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

3. 377 L 0249: Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1997, για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (EE αριθ. L 78 της 26.3.1977, σ. .17), όπως τροποποιήθηκε από:

1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κο™ότητες (EE αριθ. L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

1 85 I : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 160),

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής:

στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία»: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Foriprecher, Forsprech/Awocato."

4. 398 L 0005: Οδηγία 98/5/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (EE L 77 της 14.3.1998, σ. 36).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής:

στο άρθρο 1, η παράγραφος 2α) συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία»: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Forsprecher. Forsprech/Awocato."

1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5. 381 I 1057: Οδηγία 81/1057/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1981, για τη συμπλήρωση των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ και 78/1026/ΕΟΚ περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, αντιστοίχως, των ιατρών, των νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη, των οδοντιάτρων και των κτηνιάτρων, όσον αφορά τα κεκτημένα δικαιώματα (EE αριθ. L 385 της 31.12.1981, σ. 25).

Ιατροί

6. 393 L 0016: Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωιιάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους ( EE αριθ. L 165 της 7.7.1993, σ. ι), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

398 L 0021 : Οδηγία της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1998 που τροποποιεί την οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίος αναγνώρισης των διπλωμάτων, των πιστθ7ΐοιητικών και άλλων τίτλων τους (EE αριθ. L 119 της 22.4.98, σ. 15).

398 L 0063 : Οδηγία της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και την αμοιβαία αναγνώριση των επιδομάτων, 7ΐιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (EE αριθ. L 253 της 15.9.98, σ. 24).

(α) Το άρθρο 3 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο:

«Στην Ελβετία:

titulaire du diplome federal de medecin Eidgenossisch diplomierter Arzt

titolare di diploma federale di medico (κάτοχος ομοσπονδιακού διπλώματος ιατρικής), που εκδίδεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών »

(β) Το άρθρο 5, η παράγραφος 2, συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο

«Στην Ελβετία:

specialiste/ Facharzt/specialista (τίτλος ιατρικής ειδικότητας), που εκδίδεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών»

6α) 96/C/216/03: Κατάλογος των ονομασιών των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων εκπαίδευσης και επαγγελματικών τίτλων γενικού ιατρού που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ (EE C 216, 25.7.96)

Νοσοκόμοι

7 377 L 0452: Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 27 Ιουλίου 1977, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσοκόμου υπευθύνου για γενική περίθαλψη και περί των μέτρων προς δυϊυκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EE-αριθ. L 176 της 15.7.1977, σ. 1), που τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

1 85 I : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και ί,ης Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 160),

389 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου 1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 19.)

389 L 0595: Οδηγία 89/595/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου

1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 30.)

390 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 4ης Δεκεμβρίου

1990 (EE αριθ. L 353 της 17 12.1990, σ. 73 )

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ. Προσαραογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 συμπληρώνεται από ίο ακόλουθο κείμενο: «στην Ελβετία:

«infirmiere, infirmier / Kranktnschwesten>, <<kxankenpfieger» / «infermiera», «infermiere»

β) το άρθρο 3 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: «στην Ελβετία.

infirmiere diplomee en soins generaux, infirmier diplome en soins generaux / "diplomierte Krankenschwesier fur allgemeine Krankenpflege", "diplomierter Krankenpfleger fur allgemeine Krankenpflege"/ "infenniera diplomata in cure generali", infermiere diplornato in cure general!", delivre par la Conference des directeurs cantonaux des affaires sanitaires>*

^ 377 L 0453: Οδηγία 77/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1977, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των νοσοκόμων υπευθύνων για γενική περίθαλψη (EE αριθ. L 176 της 15.7.1977, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από:

389 L 0595: Οδηγία 89/595/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου 1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 30).

Οδοντίατροι

9. 378 L 0686: Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 25ης Ιουλίου 1978, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήιεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EE αριθ. L 233 της 24.8.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

1 85 I : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαγμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 160),

389 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου

1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 19.)

390 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 4ης Δεκεμβρίου

1990 (EE αριθ. L 353 της 17.12.1990, σ. 73.)

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) το άρθρο 1 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: «στην Ελβετία:

medecin dentiste /Zahnarzt / medico-dentista»β) το άρθρο 3 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: «στην Ελβετία:

"titulaire du diplome federal de medecin-dentiste / eidgenossisch diplomierter Zahnarzt / titolare di diploma federale di medico-dentista» (κάτοχος ομοσπονδιακού διπλώματος οδοντιάτρου), που εκδίδεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών»·

γ) στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: 1. Ορθοδοντική «στην Ελβετία:

"diplome federal d'orthodontiste/ Diplom als Kieferorthopade/ , diploma di ortodontista» (ομοσπονδιακό δίπλωμα ορθοδοντικού), που εκδίδεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών».

10. 378 L 0687: Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 25ης Ιουλίου 1978, περί

του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών δνατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου (EE αριθ. L 233 της 24.8.1978, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε από:

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κτηνίατροι

11. 378 L 1026: Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EE αριθ. L 362 της 23.12.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

1 85 I : Πράξη περί των όρων προσχρήσεων και των προσαγμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 160),

389 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου

1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 19.)

390 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 4ης Δεκεμβρίου

1990 (EE αριθ. L 353 της 17.12.1990, σ. 73.)

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής:

α) Το άρθρο 3 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: «ο) στην Ελβετία:

"titulaire du diplome fedSral de vet6rinaire / eidgenossisch diplomierter Tierarzt / titolare di diploma federale di veterinatio» (κάτοχος ομοσπονδιακού διπλώματος κτηνιάτρου), που εκδίδεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών»·

12. 378 L 1027: Οδηγία 78/1Q27/EOK του Συμβουλίου , της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες κτηνιάτρου (EE αριθ. L 362 της 23.12.1978, σ. 7), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

389 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου \m (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 19.)

Μαίες

13. 380 L 0154: Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 21ης Ιανουαρίου 1980, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των δυτλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EE αριθ. L 33 της 11.2.1980, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

380 L 1273: Οδηγία 80/1273/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 22ας Δεκεμβρίου 1980 (EE αριθ. L 375 της 31.12.1980, σ. 74),

1 85 I : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεω\ν και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 161),

389 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου

1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 19.)

390 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 4ης Δεκεμβρίου

1990 (EE αριθ. L 353 της 17.12.1990, σ. 73.)

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) το άρθρο 1 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: «στην Ελβετία:

"sage-femme / Hebamme" / "levatrice» (μαία)

β) το άρθρο 3 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: «ο) στην Ελβετία:

sage-femme diplomee / "diplomierte Hebamme" / "levatrice diplomata" (δίπλωμα μαίας), που εκδίδεται από την «Conference des directeurs cantonaux des affaires sanitaires»

14. 380 L 0155: Οδηγία 80/155/EOK του Συμβουλίου , της 21ης Ιανουαρίου 1980, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων της μαίας (EE αριθ. L 33 της 11.2.1980, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία:

389 L 0594: Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 30ής Οκτωβρίου 1989 (EE αριθ. L 341 της 23.11.1989, σ. 19.)

Φαρμακευτική

15. 385 L 0432: Οδηγία 85/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 16ης Σεπτεμβρίου 1985, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της φαρμακευτικής (EE αριθ. L 253 της 24.9.1985, σ. 34.

16. 385 L 0433: Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 16ης Σεπτεμβρίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς δυζυκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα (EE αριθ. L 253 της 24.9.1985, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

385 L 0584: Οδηγία 85/584/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (EE αριθ. L 372 της 31.12.1985, σ. 42),

390 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 4 Δεκεμβρίου 1990 (EE αριθ. L 353 της 17.12.1990, σ. 73.)

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) Το άρθρο 4 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: «ο) στην Ελβετία:

titulaire du diplome federal de pharmacien / eidgendssisch diplomierter Apotheker / titolare di diploma federale di farrnacista>> (κάτοχος ομοσπονδιακού διπλώματος φαρμακοποιού) - που χορηγείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

385 L 0384: Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EE αριθ. L 223 της 21.8.1985, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

385 L 0614: Οδηγία 85/614/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 20ής Δεκεμβρίου

1985 (EE αριθ. L 376 της 31.12.1985, α 1),

386 L 0017: Οδηγία 86/17/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 27ης Ιανουαρίου

1986 (EE αριθ. L 27 της 1.2.1986, σ. 71),

390 L 0658: Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (EE αριθ. L 353 της 17.12.1990, σ. 73.)

95/1/ΕΚ, Euratom, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής:

α) το άρθρο 11 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: «στην Ελβετία:

τα πτυχία που χορηγούνται από τις ccoles polytechniques federates / Eidgen5ssische Technische Hochschulen / Politecnici Federal : arch.dipl.EPF / dipl.Arch.ETH / arch.dipl.PF»,

τα πτυχία που χορηγούνται από την «Ecole d' architecture de rUniversite de Geneve : architecte diplome EAUG»,

τα πιστοποιητικά του «Fondation des registres suisses des ingenieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degliingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A / Architekt REG A / architetto REG A»,

β) το άρθρο 15 είναι άνευ αντικειμένου.

98/C/217: Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής, που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών (ενημέρωση της ανακοίνωσης 96/C 205 της 16ης Ιουλίου 1996) (EE αριθ. C 217 της 11.7.1998).

ΦΕΚ 78

Ii. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Χονδρικό εμπόριο

19. 364 L 0222: Οδηγία 64/222/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων του χονδρικού εμπορίου και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (EE αριθ. 56 της 4.4.1964, σ. 857/64).

20. 364 L 0223: Οδηγία 64/223/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο (EE αριθ. 56 της 4.4.1964, r. 863/Μ).

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών, - προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 84).

Διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία

21. 364 L 0224: Οδηγία 64/224/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (EE αριθ. 56 της 4.4.1964, σ. 869/64), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες πράξεις:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 85),

1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμσ^ών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 291 της 19:11.1979, σ. 89),

1 85 I : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 155),

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

I Ία τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) το άρθρο 3 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο:

Για τις μη μισθωτές δραστηριότητες Για τις μισθωτές δραστηριότητες

"«Στην Ελβετία Agent Representant de commerce

Agent Handelsreisender Agente Rappresentante"

Μι] μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο

22. 368 I 0363: Οδηγία 68/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. L 260 της 22.10.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από την ακόλουθη πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 86),

23. 368 L 0364: Οδηγία 68/364/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. L 260 της 22.10.1968, σ. 6),

Μη μισθωτές δραστηριότητες στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και στις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακα

24. 370 L 0522: Οδηγία 70/522/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1970, περί της πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες που αφορούν τον άνθρακα (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. L 267 της 10.12.1970, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε από την ακόλουθη πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Εόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 86),

25. 370 L 0523: Οδηγία 70/523/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1970, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον το|.ιέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και τις διαμεσολαβητικός δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακα (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ) (HE αριθ. L 267 της 10.12.1970, σ. 18).

Εμπόριο και διανομή τοξικών προϊόντων

26 374 L 0556: Οδηγία 74/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1974, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην επαγγελματική χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων (EE αριθ. L 307 της 18.11.1974, σ. 1).

26. 374 L 0557: Οδηγία 74/557/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1974, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με το εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων (EE αριθ. L 307 της 18.11.1974, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: το παράρτημα συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: «- Ελβετία:

Όλες οι τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα που περυλαμβάνονται στο άρθρο 2 του νόμου για τις τοξικές ουσίες (SR 814.80), και κυρίως εκείνες που περυλαμβάνονται στον κατάλογο των τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων των κατηγοριών 1, 2 και 3, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού για τις τοξικές ουσίες (SR 814.801).»

Δραστηριότητες που ασκούνται κατά πλανόδιο τρόπο

27 375 L 0369: Οδηγία 75/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που ασκούνται κατά πλανόδιο τρόπο, και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές (EE αριθ L 167 της 30.6.Ι975,σ.29).

Εμπορικοί αντιπρόσωποι, (ανεξάρτητοι επαγγελματίες)

28. 386 L 0653: Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1986, για το συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες)(ΕΕ L 382 της 31.12.1986, σ. 17).

ΣΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Μεταποιητικός τομέας

29. 364 L 0427: Οδηγία 64/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1964, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23-40 Δ'Τ'Β (Βιομηχανία και βιοτεχνία) (EE αριθ. 117 της 23.7.1964, σ. 1863/64), όπως τροποποιήθηκε από την ακόλουθη πράξη:

369 L 0077: Οδηγία 69/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1969 (EE αριθ. L 59 της 10.3.1969, σ. 8).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: το άρθρο 5, παράγραφος 3, είναι άνευ αντικειμένου.

30. 364 L 0429: Οδηγία 64/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23-40 ΔΤΤΒ (Βιομηχανία και βιοτεχνία) (EE αριθ. 117 της 23.7.1964, σ. 1880/64), όπως τροποποιήθηκε από την ακόλουθη πράξη·

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 83).

Εξορυκτικές βιομηχανίες

31 364 L 0428: Οδηγία 64/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παΡ°χής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις εξορυκτικές βιομηχανίες (κλάσεις 11-19 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. 117 της 23.7.1964, σ. 1871/64), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 81).

Ηλεκτρισμός, αέριο, ύδωρ και υγειονομικές υπηρεσίες

32. 366 L 0162: Οδηγία 66/162/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 1966, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στους κλάδους: ηλεκτρισμός, αέριο, ύδωρ και υγειονομικές υπηρεσίες (κλάδος 5 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. 42 της 8.3.1966, σ. 584/66), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

Βιομηχανίες τροωίμων και ποτών

33. 368 L 0365: Οδηγία 68/365/ΈΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ) (EE n°L260 της 22.10.1968, σ. 9), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 85).

34. 368 L 0366: Οδηγία 68/366/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηρωτήτων που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ) (EE n° L 260 της 22.10.1968, σ. 12).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: το άρθρο 6 παράγραφος 3 είναι άνευ αντικειμένου.

Έρευνα (μεταλλοδίφηση και γεώτρηση) του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

35. 369 L 0082: Οδηγία 69/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1969, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας (μεταλλοδίφηση και γεώτρηση) του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (ex κλάση 13 ΔΤΤΒ) (EE n°L 68 της 19.3.1969, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε από την ακόλουθη πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

16. 382 L 0470: Οδηγία 82/470/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1982, για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολούμενων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των ταξιδιωτικών πρακτόρων (ομάδα 718 ΔΤΤΒ), καθώς και των εναποθηκευτών (ομάδα 720 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. L213 της 21.7.1982, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις:

1 85 I ι Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 156),

ys/l/EK, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) το άρθρο 3 συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

Α. Expediteur Spediteur Spedizioniere

Declarant de douane Zolldeklarant Dichiarante di dogana

B. Agent de voyage

Reiseborounternehmer Agente di viaggio

Γ. Entrepositaire Lagerhalter Agente di deposito

Δ. Expert en automobiles Automobilexperte Perito in automobih

vtfificateur des poids et mesures Eichmeister

verificatore dei pcsi e delle misure»

Η. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

363 L 0607: Οδηγία 63/607/EOK του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1963, περί της θέσεως σε εφαρμογή των διατάξεων του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κινηματογραφίας (EE αριθ. 159 της 2.11.1963).

38. 365 L 0264: Δεύτερη οδηγία 65/264/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1965, για την εφαρμογή των διατάξεων των γενικών προγραμμάτων για την κατάργηση

των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κινηματογραφίας (EE αριθ. 85 της 19.5.1965, σ. 1437/65), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 14).

39. 368 L 0369: Οδηγία 68/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως για τις μη μισθωτές δραστηριότητες διαθέσεως κινηματογραςηχών τατνιών (EE n°L 260 της 22.10.1968, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

370 L 0451: Οδηγία 70/451/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 1970, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως για τις μη μισθωτές δραστηριότητες διαθέσεως κινηματογραφικών ταινιών (EE n°L218 της 3.10.1970, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 88).

Θ. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων και σε άλλους τομείς

41. 367 L 0043: Οδηγία 67/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1967, περί ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται:

1. στον τομέα των «συναλλαγών επί ακινήτων (εκτός 6401)» (ομάδα ex 640 ΔΤΤΒ)

2. στον τομέα ορισμένων «Υπηρεσιών παρεχομένων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού» (ομάδα 839 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. 10 της 19.1.1967), όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση τοο Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιίχίου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 291 της 19.11.1979, σ. 89),

I 85 I : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 302 της 15.11.1985, σ. 156),

95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Προσαρμογή των μέσων που αφορούν την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η οδηγία προσαρμόζεται ως εξής: α) στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο:

«Στην Ελβετία:

courtier en immeubles, Liegenschaftenmakler, agente immobiliare,

gestionnaire en immeubles, Hausverwalter, amrninistratore di stabili,

ngisseur et courtier en immeubles, Immobilien-Treuh6nder, fiduciario immobiliare.»

Τομέας προσωπικών υπηρεσιών

42. 368 L 0367: Οδηγία 68/367/EOK του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση 85 ΔΤΤΒ):

1. εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ),

2. ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι ιαιτασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. L 260 της 29.10.1968, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 86).

43. 368 L 0368: Οδηγία 68/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση 85 ΔΤΤΒ):

1. εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ),

2. ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ) (EE αριθ. L 260 της 29.10.1968, σ. 19).

Διάφορες δραστηριότητες

44. 375 L 0368: Οδηγία 75/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για διάφορες δραστηριότητες (ex κλάση 01 έως κλάση 85 ΔΤΤΒ), και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές (EE αριθ. L 167 της 30.6.1975, σ. 22).

Κομμωτές

45. 382 L 0489: Οδηγία 82/489/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1982, για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των κομμωτών (EE αριθ. L 218 της 27.7.1982, σ. 24).

I. ΓΕΩΡΓΙΑ

46. 363 L 0261: Οδηγία 63/261/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1963, περί καθορισμού του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως στον τομέα της γεωργίας στην επικράτεια κράτους μέλους, των υπηκόων άλλων χωρών της Κοινότητας οι οποίοι έχουν εργαστεί ως μισθωτοί αγρεργάτες στο κράτος μέλος αυτό επί δύο συνεχή έτη (EE αριθ. 62 της 20.4.1963, σ. 1323/63), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 14).

47. 363 L 0262: Οδηγία 63/262/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1963, περί καθορισμού του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εγκαταλελειμμένες ή ακαλλιέργητες επί δύο τουλάχιστον έτη (EE αριθ. 62 της 20.4.1963, σ. 1326/63), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 14).

48. 365 L 0001: Οδηγία 65/1/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1964, περί καθορισμού του τρόπου πραγματοποιήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις δραστηριότητες της γεωργίας και της κηπευτικής (EE αριθ. 1 της 8.1.1965, σ. 1/65), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 79).

49. 367 L 0530: Οδηγία 67/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του δικαιώματος μετακινήσεως των γεωργών που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, από μία γεωργική εκμετάλλευση σε άλλη (EE αριθ. 190 της 10.8.1967, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από την :

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 79).

50. 367 L 0531: Οδηγία 67/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί της εφαρμογής της νομοθεσίας των κρατών μελών στον τομέα των αγροτικών μισθώσεων στους γεωργούς οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών (EE αριθ. 190 της 10.8.1967, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε από:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

51. 367 L 0532: Οδηγία 67/532/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του δικαιώματος προσβάσεως σε συνεταιρισμούς γεωργών υπηκόων κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος (EE αριθ. 190 της 10.8.1967, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

52. 367 L 0654: Οδηγία 67/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1967, περί καθορισμού του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις μη μισθωτές δραστηριότητες της δασοκομίας και της δασικής εκμεταλλεύσεως (EE αριθ. 263 της 30.10.1967, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της' Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

53. 368 L 0192: Οδηγία 68/192/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1968, περί του δικαιώματος προσβάσεως στις διάφορες μορφές πιστώσεων των γεωργών που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος (EE αριθ. L 93 της 17.4.1968, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

54. 368 L 0415: Οδηγία 68/415/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1968, περί του δικαιώματος προσβάσεως στις διάφορες μορφές ενισχύσεως των γεωργών οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτος μέλους και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος (EE αριθ. L 308 της 23.12.1968, σ. 17).

55. 371 L 0018: Οδηγία 71/18/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1970, περί του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως στις μη μισθωτές δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες με τη γεωργία και την κηπευτική (EE αριθ. L 8 της 11.1.1971, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε από την πράξη:

172 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( EE αριθ. L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

Κ. ΔΙΑΦΟΡΑ

56. 385 D 0368: Απόφαση 85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για την ισοτιμία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EE αριθ. L 199 της 31.7.1985, σ. 56).

ΤΜΙΙΜΛ Β - ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των ακόλουθων πράξεων: Πράξεις γενικού χαρακτήρα

57. C/81/74/σ. 1: Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των αποδεικτικών στοιχείων, δηλώσεων και βεβαιώσεων που προβλέπονται στις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο πριν από την 1η Ιουνίου 1973, όσον αφορά το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και που αφορούν την εντιμότητα, την απουσία πτώχευσης, τη (ρύση και τη διάρκεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εξασκούνται στη χώρα προέλευσης (EE αριθ. C 81 της 13.7 1974,σ. I).

58. 374 Υ 0820(01): Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 6 Ιουνίου 1974, όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων (EE αριθ. C 98 της 20.8.1974, σ. 1).

Γενικό σύστημα

59. 389 L 0048: Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (EE αριθ. L 19 της 24.1.1989, σ. 23).

Ιατροί

60. 375 Χ 0366: Σύσταση 73/366/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 16 Ιουνίου 1975, περί των υπηκόων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος ιατρικής που έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα (EE αριθ. L 167 της 30.6.1975, σ. 20).

61 375 Χ 0367: Σύσταση 73/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 16 Ιουνίου 1975, περί κλινικής καταρτίσεως του ιατρού (EE αριθ. L 167 της 30.6.1975, σ. 21).

62. 375 Υ 0701(01): Δηλώσεις του Συμβουλίου που έγιναν με την ευκαιρία της υιοθετήσεως των κειμένων που αφορούν το δικαίωμα εγκαταστάσεως και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών των ιατρών εντός της Κοινότητας (EE αριθ. C 146 της 1.7.1975, σ. 1).

63. 386 Χ 0458: Σύσταση 86/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 15 Σεπτεμβρίου 1986, περί των υπηκόων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος γενικής ιατρικής (EE αριθ. L 267 της 19.9.1986, σ. 30).

64. 389 Χ 0601: Σύσταση 89/601/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 1989, όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού υγείας σε θέματα καρκίνου (EE αριθ. L 346 της 27.11.1989, σ. 1).

Οδοντίατροι

65. 378 Υ 0824(01): Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου (EE αριθ. C 202 της 24.8.1978, σ. 1).

Κτηνίατροι

66. 378 Χ 1029: Σύσταση 78/1029/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί των υπηκόων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος κτηνιάτρου που έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα (EE αριθ. L 362 της 23.12.1978, σ. 12).

67 378 Υ 1223(01): Δηλώσεις του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EE αριθ. C 308 της 23.12.1978, σ. 1).

Φαρμακοποιοί

68 385 Χ 0435: Σύσταση 85/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1985, περί των υπηκόων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος φαρμακοποιού που έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα(ΕΕ αριθ. L 253 της 24.9.1985, σ. 45).

Αρχιτεκτονική

69 385 Χ 0386: Σύσταση 85/386/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 10 Ιουνίου 1985, για τους κατόχους πτυχίου στον τομέα της αρχιτεκτονικής που έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα (EE αριθ. L 223 της 21.8.1985, σ. 28).

Χονδρικό εμπόριο

70. 365 Χ 0077: Σύσταση 65/77/ΕΟΚ της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, της 12ης Ιανουαρίου 1965, περί των βεβαιώσεων που αφορούν την εξάσκηση επαγγέλματος στη χώρα προέλευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 64/222/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE αριθ. 24 της 11.2.1965, σ. 413/65).

Βιομη%ανία και Ρ10*6^

η\, 365 Χ 0076: Σύσταση 65/76/ΕΟΚ της Επιτροπής στα κράτη μέλη, της 12ης Ιανουαρίου 1965, περί των βεβαιώσεων που αφορούν την εξάσκηση επαγγέλματος στη χώρα προέλευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 64/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου <ΈΕ αριθ. 24 της 11.2.1965, σ. 410/65).

72. 369 Χ 0174: Σύσταση 69/174/ΕΟΚ της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, της 22ας Μαίου 1969, περί των βεβαιώσεων που αφορούν την εξάσκηση επαγγέλματος στη χώρα προέλευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 68/366/ΕΟΚ. του Συμβουλίου (EE αριθ. L 146 της 18.6.1969, σ. 4).

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ AALAND

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Πράξης Προσχώρησης της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αφορά τα νησιά Aaland, ισχύει επίσης και για την παρούσα συμφωνία »

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης σύστασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο αφορά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στη Δανία, ισχύει επίσης και για την παρούσα συμφωνία που αφορά την απόκτηση δευτερευουσών κατοικιών στη Δανία εκ μέρους Ελβετών υπηκόων »

Οι πληρεξούσιοι:

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

και

της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, αφενός

της ΕΛΒΕΤΊΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, αφετέρου,

συνελθόντες στο Λουξεμβούργο την 21.06.1999 για την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής συνομοσπονδίας αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ενέκριναν τις κατωτέρω κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη :

Κοινή δήλωση για τη γενική ελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών,

Κοινή δήλωση σχετικά με τις συντάξεις των συνταξιούχων των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελβετία.

Κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας,

Κοινή δήλωση σχετικά με μελλοντικές συμπληρωματικές διαπραγματεύσεις.

Σημείωσαν επίσης τις εξής δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη :

Δήλωση της Ελβετίας για την ανανέωση της συμφωνίας,

Δήλωση της Ελβετίας ως προς την πολιτική μετανάστευσης ασύλου,

Δήλωση της Ελβετίας σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων αρχιτεκτονικής,

Δήλωση της ΕΚ και των κρατών μελών της όσον αωορά τα άρθρα 1 και 17 του παραρτήματος I.

Δήλωση για τη συμμετοχή της Ελβετίας σ^ς επιτροπές.

Fur die Repubiik Osterreich

Pela Republica Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta For Repubiiken Finland

For Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europasiske Fa=llesskab

Fur die Europaische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communaute europeenne

Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteison puolesta

Pa Europeiska gemenskapens vagnar

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΙΤΗΡΕΣΙΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατό σχετικά με τη γενική ελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών με βάση το κοινοτικό κεκτημένο.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η Ελβετία δεσμεύονται να επιλύσουν με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα της διπλής φορολόγησης των συντάξεων των συνταξιούχων των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελβετία.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμόσουν στους υπηκόους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, το κοινοτικό κεκτημένο βάσει της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία δηλώνουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως η ενημέρωση του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών του 1972, η συμμετοχή της Ελβετίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα για την κατάρτιση, τους νέους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις στατιστικές και το περιβάλλον. Αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να προετοιμάζονται γρήγορα μετά τη σύναψη των σημερινών διμερών διαπραγματεύσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Ελβετία δηλώνει ότι θα αποφασίσει, με βάση τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες της, για την ανανέωση της συμφωνίας κατά το έβδομο έτος εφαρμογής της.

Δήλωση της Ελβετίας ως προς την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου

Η Ελβετία επιβεβαιώνει τη βούληση της να ενισχύσει τη συνεργασία με την EE και τα κράτη μέλη της στον τομέα της πολιτικής μετανάστευσης και του ασύλου. Με την προοπτική αυτή, η Ελβετία προτίθεται να συμμετάσχει στο σύστημα συντονισμού της EE όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου και προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σύμβασης παράλληλης προς τη Σύμβαση του Δουβλίνου (Σύμβαση σχετικά με τον ορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία υπεγράφει στο Δουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990).

Δήλωση της Ελβετίας σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων αρχιτεκτονικής

Η Ελβετία θα προτείνει στη Μεικτή Επιτροπή της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αμέσως μετά τη σύστασή της, την υπαγωγή στο παράρτημα III της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των διπλωμάτων αρχιτεκτονικής που χορηγούν τα Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών της Ελβετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1986.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ

17 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της δηλώνουν ότι τα άρθρα 1 και 17 του παραρτήματος I της συμφωνίας δεν προδικάζουν το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τις συνθήκες απόσπασης εργαζομένων που είναι υπήκοοι μιας τρίτης χώρας στο πλαίσιο διαμεθοριακής παροχής υπηρεσιών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Συμβούλιο συμφωνεί να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Ελβετίας ως παρατηρητές και για τα σημεία που τους αφορούν, στις συνεδριάσεις των ακόλουθων επιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων:

Επιτροπές προγραμμάτων για την έρευνα· συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (CREST)

Διοικητική επιτροπή για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων μεταναστών Ομάδα συντονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης Συμβουλευτικές επιτροπές για τις αεροπορικές οδούς και για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Αυτές οι επιτροπές συνέρχονται χωρίς την παρουσία των αντιπροσώπων της Ελβετίας κατά τις ψηφοφορίες.

Όσον αφορά τις άλλες επιτροπές που ασχολούνται με τους τομείς που καλύπτονται από τις παρούσες συμφωνίες και για τους οποίους η Ελβετία είτε μετέφερε το κοινοτικό κεκτημένο είτε το εφαρμόζει κατ'αντιστοιχία, η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων της Ελβετίας σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 100 της συμφωνίας ΕΟΧ.

ΦΕΚ 78

El texto que precede es copia certificada conforme de! original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.

Foranstaende tekst er en bekraftet genpart af originaldokumentet deponeret i Radets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Briisse! hinterlegt ist.

To ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui precede est une copie certifies conforme a i'original depose dans les archives du Secretariat General du Conseil a Bruxelles.

II testo che precede e copia certificata conforme aH'originaie depositato negii archivi del Segretariato generaie del Consigiio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is net voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het originesi. nederaeisgd in de archieven van he: Secretariaat-Generaai van de Raad te Brussei.

G texto que precede s uma copia autsnticada do original depositado nos arquivos do Secretanado-Gerai do Conseiho em Bruxelas.

Edeiia oleva teksti on oikeaksi todistettu jaljsnnos 3ryssetissa oievan neuvoston paasihteerision arkistoon tailetcrusta aikuperiiisesta tekstista.

Ovanstaende text ar er. bestyrk: avskrifi av det original scm deponerats i radets generaisekxeianats arkiv i Bryssel.

2 9 -07- 1399

Por el Secretario General dei Consejo de la Union Europea

For Generaisekxetaeren for Radet for Den Eurcpaeiske Union

Fur den Generalsekretar des Rates der Europaischen Union

Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Secretary-General of the Council of the European Union

Pour le Secretaire general du Conseil de l'Umon curopeenne

Per il Segretario Generale del Consigiio dell'Umone europea

Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Peio Secretano-Geral do Conseiho da Uniao Europeia

Euroopan unionin neuvoston paasihteerin puolesta

Pi generaisekreterarens for Europeisks unionens rid vagnar

Άρθρο δεύτερο

Τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 αυτής, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 25 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τ. ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 11 Απριλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. ΕϋΉΟ

Α' 60.000 176,08

ES' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ" (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send