Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

24/03/2015

Κωδικοποιημένο

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία κδ’ και μα’.

β. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/9/4-6-13 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 1564/B/21-6-2013).

γ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 737/10/23-10-2014 «Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3054/Β/13-11-2014).

δ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 625/002/25-10-2011 «Δέσμευση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο» (ΦΕΚ 2902/Β/21-12-11).

ε. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 734/10/2-10-14 «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης της Δημοπρασίας για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr».

στ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 748/7/5-2-2015 «Ορισμός Τελικού Καταλόγου Υπερθεματιστών στη Δημοπρασία για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr».

ζ. Την Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από 20-11-14 έως 22-12-14 και το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης.

η. Tο υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 49854/22-12-2014 έγγραφο της εταιρείας OTE AE με θέμα «Απάντηση ΟΤΕ Α.Ε.».

θ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 50117/22-12-2014 έγγραφο της εταιρείας Ηellas Οnline Α.Ε. με θέμα «Σχόλια Hellas Online A.E.».

ι. Tο υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 50154/23-12-2014 έγγραφο της εταιρείας Forthnet με θέμα «Σχόλια Forthnet».

κ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Σύνθεση ονομάτων χώρου προς εκχώρηση

Άρθρο 3 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Σύνθεση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr - Αντικείμενο Εκχώρησης

Άρθρο 4 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Σύνθεση Κοινόχρηστων Ονομάτων Xώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr

Άρθρο 5 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Χρήση Ονομάτων Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση

Άρθρο 6 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Δικαίωμα επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου

Άρθρο 7 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Διαδικασία Καταχώρησης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Άρθρο 8 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Ανυπόστατες Δηλώσεις Καταχώρησης

Άρθρο 9 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Διάρκεια Εκχώρησης και Ανανέωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Διαδικασίες Διαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

Άρθρο 10 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

Άρθρο 11 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Πράξεις επί εκχωρημένων ονομάτων χώρου

Άρθρο 12 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης

Άρθρο 13 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Άρθρο 14 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Αλλαγή Καταχωρητή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Άρθρο 15 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ Καταχωρητές

Άρθρο 16 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Λειτουργία Καταχωρητών

Άρθρο 17 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Υποχρεώσεις Καταχωρητών

Άρθρο 18 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Διαγραφή Καταχωρητή και άλλες διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 19 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Υποχρεώσεις Μητρώου

Άρθρο 20 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας Ονομάτων Χώρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 21 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Προστασία Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 22 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Άσκηση Εποπτείας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 24 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 25 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 26 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Παραρτήματα

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2015

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send