Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017(ΦΕΚ Α' 62)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

06/11/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

07/11/2017

Κωδικοποιημένο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α') «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 178)».

5. Το υπ’ αρ. 123/2016 προεδρικό διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α 208).

6. Το υπ 'αρ. 125/2016 προεδρικό διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α’116).

7. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

10. Τις με αριθμ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/ 11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

11. Την ανάγκη θέσπισης στελέχωσης του μητρώου συντονιστών προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

12. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Αντικείμενο Ρύθμισης

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Υποβολή Αίτησης

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Υποβολή στοιχείων πληρότητας της αίτησης

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Υποβολή περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη, εργαζομένων και συνδεδεμένων προσώπων

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας και πληρότητας, παροχή άδειας χρήσης δεδομένων και φόρτωση δικαιολογητικών

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Δεδομένα οφειλών και υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Πρόσκληση συνοφειλετών, κριτήρια υπαγωγής στο νόμο, παροχή άδειας αυτεπάγγελτης αναζήτησης και χρήσης δεδομένων, εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης υπαγωγής

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διορισμός Συντονιστή

Άρθρο 11 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης - Διαπίστωση απαρτίας

Άρθρο 12 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Αντικατάσταση Συντονιστή

Άρθρο 13 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Αίτημα ορισμού συνάντησης συμμετεχόντων πιστωτών

Άρθρο 14 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων παράτασης προθεσμιών- αναβολής συνάντησης

Άρθρο 15 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης υφιστάμενης αξιολόγησης βιωσιμότητας

Άρθρο 16 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διορισμός Εμπειρογνώμονα

Άρθρο 17 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διερεύνηση της δυνατότητας αναδιάρθρωσης οφειλών

Άρθρο 18 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων/ στοιχείων από τον οφειλέτη

Άρθρο 19 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Ψηφοφορία επί των προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών

Άρθρο 20 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Δικαστική Επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Άρθρο 21 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/6.11.2017 - Διαχείριση Δεδομένων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

ansp